Zaposlitveni sejem Kariera09

Kako priti direktno na intervju, brez nadle¾nega pisanja pro¹enj? Enostavno, obi¹èite zaposlitveni sejem!

Zaposlitveni sejmi so stièišèa ponudbe in povpraševanja po delu – namenjeni so sreèevanju delodajalcev in iskalcev dela. Podjetja jih izkorišèajo za promocijo podjetja kot delodajalca in za spoznavanje primernih kandidatov. Cilj sooèenja kandidatov in delodajalcev je v tem, da obe strani pridobita kar najveè koristi v najkrajšem mo¾nem èasu. Zaposlitveni sejmi so v tujini uveljavljeni ¾e vrsto let, pri nas pa se uveljavljajo v zadnjih letih. Število zaposlitvenih sejmov se iz leta v leto dviga. Najveèjega pri nas tudi letos organizira portal MojeDelo.com. Karierni sejem KARIERA 09, ki je ¾e 7. po vrsti, bo potekal v sredo 25. in èetrtek 26. novembra v prostorih Gospodarskega razstavišèa v Ljubljani. Vstop je seveda brezplaèen. 

Nobena filozofija ni potrebna, da ugotovite, ali spadate na ta dogodek. Vsakdo, ki išèe delo, ve, kako te¾ko je priti do zaposlitvenega intervjuja, še posebno, èe je nekdo zaèetnik in nima veliko delovnih izkušenj. Poleg tega tudi številni posamezniki z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami niso zadovoljni s svojim trenutnim delovnim polo¾ajem in delovnim mestom. Zaposlitveni sejmi so tako zanje izredna prilo¾nost, da zasledujejo boljše delo, boljše delodajalce in boljšo plaèo ter premaknejo svojo kariero iz mrtve toèke. Deficitarni kadri in uveljavljeni profesionalci pa lahko na kariernem sejmu pridobijo mo¾nosti za precej boljšo, èe ¾e ne sanjsko zaposlitev, saj se bodo delodajalci dobesedno »pulili« zanje in njihovo naklonjenost. Tako boste lahko na zaposlitvenem sejmu spoznali kopico kadrovikov (in drugih sodelavcev) razliènih uveljavljenih podjetij, ki vam bodo ponujali veè sto prostih delovnih mest in opravljali razgovore za njihovo zasedbo ¾e na sejmu samem. Toliko prilo¾nosti za delo in kariero, kot jih je na razpolago na sejmu, jih morda ne boste mogli zbrati v celem letu.

Delodajalci plaèajo, da se lahko na sejmu sreèajo z vami. Njihov interes je, da razrešijo svoje te¾ave: pomanjkanje kakovostnih kadrov, da ne bi trpeli niti bodoèi delovni projekti niti posli. Da na sejmu sreèajo èim veè primernih kandidatov in potencialnih bodoèih sodelavcev, pripravijo posebne CV-vprašalnike, predstavitvene brošure, organizirajo razne dogodke in nagradne igre, atraktivne stojnice z veliko spremljevalnega osebja, poskrbijo tudi za prigrizke in pijaèo. Vse, kar morate vi pri tem narediti, je, da se na sejem predhodno primerno pripravite, se pozanimate, katera podjetja išèejo kadre vašega ali sorodnega poklicnega profila, pravoèasno pridete na sejem, izberete stojnice zanimivih delodajalcev in pristopite do osebja ob njih.

Kako se pripraviti na zaposlitveni sejem?  

Na sejmu ne boste sami, temveè obdani s številnimi drugimi iskalci, zato je zelo pomembno, da se ¾elenemu delodajalcu predstavite kar se da jedrnato in usmerjeno v sklopu omejenega èasa, ki ga imate na voljo. Èe boste prišli na sejem povsem nepripravljeni – t.j. ne boste preuèili kadrovskih potreb podjetij, ne boste imeli pripravljenega kratkega predstavitvenega govora, ne boste imeli s seboj ¾ivljenjepisov ipd. – bo lahko kakšna vaša, sicer drugaèe odlièna prilo¾nost za delo, splavala po vodi in to vse zato, ker ste zaradi nepripravljenosti v omejenih okolišèinah kadrovika premalo preprièali, zamolèali vaše doloèene prednosti in niste naredili veèjega vtisa.

Pred udele¾bo sejma preuèite podjetja, ki bodo na sejmu prisotna. Izberite tista, ki vas najbolj zanimajo. Ugotovite, kje se vidite v tem podjetju, in pripravite 30-sekundni govor, ki bo kadrovika tega podjetja preprièal, da imate znanja in vešèine, potrebne za delo v njihovem delovnem timu. Imeti morate pripravljen odgovor, kaj konkretno lahko storite zanje.

Pripravite vsebinsko in grafièno privlaène ¾ivljenjepise, ki se nanašajo na prosta delovna mesta in kadrovske potrebe delodajalcev, ki so ¾e predstavljeni na spletu in promocijskih publikacijah sejma. Natisnite dovolj kopij za vsa podjetja, ki jih nameravate obiskati (ali pa ¾ivljenjepise imejte vsaj na USB-kljuèu). Èe vas zanima veè razliènih objavljenih ali napovedanih prostih delovnih mest, prinesite veè razlièic ¾ivljenjepisov. Pametno je prinesti tudi druga pisna potrdila, certifikate in priporoèila preteklih delodajalcev, za katere menite, da vam poveèujejo vrednost v oèeh delodajalcev, ki bodo na sejmu.

Pridite urejeni, èe se le da v poslovni obleki. V športnih copatih in trenirki ne boste delovali ravno profesionalno. S seboj vzemite prikladno aktovko ali torbico, v kateri imate ¾ivljenjepise, pisala, vanjo shranjujete gradiva podjetij. Pred sejmom se spoèijte, da boste imeli dovolj energije za vse intervjuje, ki vas na sejmu èakajo.

Kako na samem sejmu?  

Kot smo ¾e povedali, so karierni sejmi idealna prilo¾nost za spoznavanje številnih karierno zanimivih delodajalcev, saj so vsi na enem mestu – na sejmu. Vendar pa je treba, za uèinkovit izkoristek te izjemne prilo¾nosti za vašo kariero, èim bolje izkoristiti èas, ki vam je na sejmu dan.

Veliko delodajalcev bo prišlo od daleè, iz drugih krajev, da se bodo lahko udele¾ili sejma, in morda ga bodo morali tisti dan predèasno zapustiti. Èe boste prišli pozno, boste morda zamudili prilo¾nost za sreèanje z delodajalci, ki so vam najljubši. Zveèer bodo kadroviki lahko tudi ¾e precej utrujeni, da bi vas ustrezno obravnavali. Doma ste izbrali podjetja, ki vas zanimajo, in se nanje pripravili. Naredite si vrstni red, po katerem boste kontaktirali izbrana podjetja. Kadrovike kontaktirajte sami, ob sebi ne potrebujete skupine prijateljev, ki bi motili pogovor.

Do kadrovika pristopite profesionalno, se nasmehnite, mu ponudite krepak stisk roke in se predstavite. Veste, katero delo zasledujete; vaš cilj je kadrovika preprièati, da ste primeren kandidat za to delovno mesto. Kadrovika pozorno poslušajte, iz njega izbrskajte informacije, kakšne profesionalne in osebnostne karakteristike prièakuje od sodelavcev. Argumentirajte, zakaj ste vi primerna oseba za njihovo podjetje in kako vaša znanja ter vešèine pokrivajo njihove potrebe. Med pogovorom bodite pozitivno naravnani. Kadroviku posredujte ¾ivljenjepis, pozanimajte se za morebitne naslednje korake v selekcijskem postopku. Pripravljeni morate biti na morebitne poglobljene razgovore kar na sejmu samem, morda takoj, morda èez nekaj ur.

Po vsaki obiskani stojnici posameznega delodajalca si vzemite kakšno minutko, da si v bele¾ko zapišete pomembne informacije in vaše opazke o delodajalcih. Po sejmu pošljite kadrovikom, s katerimi ste komunicirali, zahvalo za èas, ki so si ga vzeli za vas.

Kaj odnesete s zaposlitvenega sejma?  

Zaposlitveni sejmi so za vsakega obiskovalca koristna karierna izkušnja, pravi kandidati pa od njih pridobijo najveè – konkretne karierne prilo¾nosti, ki se lahko realizirajo. S sejma lahko odidete z dobrimi opcijami, da bi se lahko kakšna dobra delovna prilo¾nost za vas v kratkem realizirala. Vizitke obdr¾ite, da boste po sejmu imeli na voljo vse kontakte o kadrovikih tistih podjetij, ki so vam najbolj zanimiva. Med sejmom si v bele¾ko zapisujte pomembne podrobnosti in opazke o podjetjih, vkljuèno z imeni ljudi, ki morda niso imeli svojih poslovnih vizitk.

Veèina kadrovikov bo delila informacije o svojih podjetjih, vkljuèujoè brošure podjetja, opise delovnih mest in druge podatke. Med sejmom ne boste imeli pretirano veliko èasa, da bi se ukvarjali s tem gradivom. Èe boste pravilno izkoristili prireditev, boste vzpostavili stik s kar nekaj podjetji, ki zaposlujejo ljudi z vašimi vešèinami in interesi. Po sejmu boste še naprej premišljevali o njihovih potrebah, o vaši podkovanosti in dobili boste veliko bolj realno sliko o svoji vrednosti na trgu dela.

Zaposlitveni sejem vam daje prilo¾nost, da trenirate vaše vešèine predstavitve in to v dosti manj prijetnem okolju, kot to velja pri klasiènem intervjuju. Udele¾ba na takem sejmu (npr. èe boste opravili 5 intervjujev v enem dnevu) lahko pomeni najmanj 20-odstotno izboljšanje vašega celostnega nastopanja na intervjujih nasploh, saj bo ta izkušnja za vas neprecenljiva. Izgubili boste veèino treme, èe ste jo do sedaj imeli, se neposredno uèili na svojih napakah iz intervjuja v intervju, primerjali in opazovali selekcijske metode ter sloge komuniciranja razliènih kadrovikov, itn.

Cilj sooèenja kandidatov in delodajalcev na sejmu je v tem, da obe strani pridobita kar najveè koristi v najkrajšem mo¾nem èasu. Najveèji zaposlitveni sejem pri nas tudi letos organizira portal MojeDelo.com. Karierni sejem KARIERA 09 bo potekal v sredo 25. in èetrtek 26. novembra v prostorih Gospodarskega razstavišèa v Ljubljani. Poleg delodajalcev se bodo na sejmu predstavili tudi izobra¾evalci iz tujine, ki bodo predstavili mo¾nosti nadaljnjega izobra¾evanja. Vrhunec sejma pa predstavljajo predavanja ‘Velièastne kariere’, kjer bodo svojo uspešno kariero predstavili uspešni slovenski posamezniki.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.