TEDxLjubljana 2011

Prej¹njo nedeljo, 22. 5., je v ljubljanski Stari Elektrarni buril duhove ¾e sedmi TEDx dogodek v Sloveniji. Glavna tema veèera je bila postavljanje mej, oziroma prespra¹evanje o tem, kdo nam jih sploh postavlja? Jih najveèkrat kar sami sebi?

TED je neprofitna organizacija, posveèena širjenju dobrih idej. Vse skupaj se je zaèelo pred 25 leti kot 4-dnevna konferenca v Kaliforniji. Od takrat dalje TED podpira ideje preko raznovrstnih aktivnosti. Vsakoletna TED konferenca gosti vodilne svetovne mislece in akterje, ki posredujejo svoje ideje v obliki 18-minutnih govorov. Ti govori so kasneje brezplaèno dostopni na spletni strani TED.com. V duhu idej, ki jih je vredno širiti, pa je nastal TEDx. To je program lokalnih samoorganiziranih dogodkov, kjer se izmenjujejo predvajani TED govori in govorniki v ¾ivo z namenom, da zanetijo poglobljeno razpravo in povezanost znotraj publike. Ti dogodki se oznaèujejo kot TEDx, kjer x pomeni neodvisno organiziran dogodek, ki ga prostovoljno pripravijo posamezniki v lastni re¾iji.

Organizator Matej Golob je s pomoèjo ekipe tokrat pripravil sooèenje publike s sedmimi govorci. Slišali smo pravljiènih sedem tako imenovanih TED Talks, kjer ima govorec na voljo 18 minut, da predstavi svojo idejo ali izkušnjo, ki navdihuje. Pa ne gre samo za floskulo. Kar smo v nedeljo videli in predvsem slišali je bilo zares vredno pozornosti in razmisleka.

Prva je nastopila Marija Kozin s svojim kolesom. Zakaj s kolesom? Ker je z njim prevozila dolgo pot od svojega domaèega mesteca, Škofje Loke pa vse do Beijinga na Kitajskem. Ker ji je kolo v 30 mesecih na poti skozi 23 dr¾av pomagalo, da se je ogromno nauèila o sebi in drugih, o drugaènih. O ljudeh, ki nimajo vseh privilegijev, ki jih imamo mi na Zahodu, niti potnega lista na primer. Med drugim je do¾ivela bombni napad med vojno v Gruziji, preèkanje Tibeta pri minus 15 stopinj ter nekaj la¾jih prometnih nesreè. Èeprav je bilo potovanje na trenutke zelo naporno, Marija nosi v sebi spomine zanimivih, skromnih ter nenavadno dobrih ljudi ter osupljivo lepe narave, ki odtehtajo vse pre¾ivete napore. Pravi, da je bila kot plesalec v zraku. Predvsem pa se je nauèila biti hvale¾na.

Še toliko bolj je na hvale¾nost opozoril Aleš Èerin, avtor projekta 1 evro na dan, s katerim je ¾elel ugotoviti, ali v Sloveniji èlovek lahko pre¾ivi, èe ima za hrano na voljo samo en evro dnevno. Aleš je kmalu ugotovil, da bo moral kompletno spremeniti prehranske navade, ne le zmanjšati kolièino hrane, katere je bil navajen. Ponovno je odkril moè narave in uporabnost domaèega vrta. Iz prehrane je èrtal procesirano hrano, zaèel peèi domaè kruh in uporabljati mlekomat. Po nekaj tednih mu je kar lepo uspevalo upoštevati mejo 1 evra. So pa tudi drugaène meje, na katere nas je opozoril. Na Madagaskarju slovenski misijonar Pedro Opeka rešuje ljudi s smetišèa. Tam doloèa mejo med pre¾ivetjem in smrtjo otroka obrok ri¾a. Z darovi ljudi misijonar za vsak evro kupi dva kilograma ri¾a. En evro bi za en dan lahko nasitil vsaj 10 otrok. Spoznanja, ki izhajajo iz Aleševega projekta, so pretresljiva. Med drugim poziv k hvale¾nosti za take “samoumevnosti“ kot je èista voda, obilica plodne zemlje, ugodne klimatske razmere, kjer vr¾emo zrnje v zemljo in kar vzklije, zraste in obrodi. Povsod ni tako. Pa za mo¾nost, da se lahko uèimo, da zaslu¾imo, da je vedno kaj v hladilniku. Povsod ni tako. Na Madagaskarju otroci stradajo. Potem pa druga perspektiva, ko ljudje okoli nas mrzlièno hujšajo in štejejo kalorije, zato da bi jih bilo manj in nato farmacevtsko podjetje ponudi zdravila (primer Orlistat), ki zmanjšajo vsrkavanje mašèob iz prebavil v kri. Tako gredo dragocene mašèobe direktno v kanalizacijske cevi. Absurdno.

Sodobno obsedenost z vitkostjo je kritièno pretresla tudi osebna trenerka Katarina Višnar. No, ljubši ji je izraz inštruktorica moèi, saj je predvsem telesna in duševna moè tisto, kar ¾eli predati svojim uèencem. V svoji telovadnici Crossfit trenira v glavnem ¾enske, da premagajo svoje telesne meje, pa seveda tudi umske, saj brez volje in tega, da èlovek verjame vase, tudi telesa ni mogoèe premakniti. Katarina pa je tudi zagrizena borka proti vsiljenim idealom o skrajno vitki ¾enski kot edini lepi in zdravi. Opozarja, da zdrava prehrana ne pomeni nujno odrekanja mašèobam in da telovadba ne bi smela biti le sredstvo za hujšanje, temveè predvsem trening za moèno in zdravo telo. Ter seveda duha, saj je èlovek vendar psihofizièna enotnost.

Mo¾, ki kar naprej izziva omejitve svojega telesa, je tudi Stane Krajnc, izdelovalec padal in BASE jumper. Èlovek, ki se ¾e od malega ukvarja s tem, kako poleteti. Prvi je v Sloveniji izdelal zmaja, nato je zaèel konstruirati padala in danes sodeluje s svetovnimi firmami kot je Red Bull. Letenje je njegova strast. Zaradi njega ¾ivi bolj polno ¾ivljenje in ceni stvari, ki resnièno nekaj pomenijo, saj se z vsakim skokom zaveda, da je lahko zadnji. Obèinstvo je navdušil s svojim videoposnetkom skoka z vrha ene od naših prelepih gora, ki je trajal kar celo minuto!

Z gora v dolino pa nas je ponesel Kristjan Peèanac, uspešen slovenski podjetnik. Natanèneje v Silicijevo dolino, kjer organizira sreèanja mladih slovenskih obetavnih podjetnikov, da bi jih oku¾il s tamkajšnjo miselno naravnanostjo. Nato naj bi se vrnili v Slovenijo in pri nas nadaljevali še bolj uspešno in konkurenèno. Kristjan verjame v umetno inteligenco in da bo ta nekoè presegla èloveka ter si ga podredila. Kako natanèno ni povedal, na sreèo.

Nasproti divjemu kapitalizmu je potrebno vedno znova postavljati okoljsko problematiko in vraèati èloveka nazaj k povezanosti z naravo. S tem se med drugim ukvarja Ira Zorko, arhitekt v svobodnem poklicu, ki je ¾e v èasu študija posveèal pozornost razliènim umetniškim praksam, ekološkim projektom in še posebej eksperimentalnemu filmu. Njegovo najbolj znano delo je Hostel Celica. Predstavil je svojo filozofijo o povezovanju arhitekture in narave, kako bi morali pri gradnji upoštevati naravne zakonitosti, da bi s tem reševali okoljske probleme, namesto da jih ustvarjamo.
Kaj stori èlovek, ki se po konèanem študiju na tujem vrne v Slovenijo in ugotovi, da se pri nas s tem nihèe ne ukvarja? Miha Ciglar je v tujini študiral interdisciplinarni predmet, zmes glasbe in elektronike. Nato je v Ljubljani ustanovil svoj inštitut IRZU, kjer preizkuša zakonitosti zvoka, konstruira konkavne zvoènike, ki oddajajo ultrazvok in ustvarjajo zelo usmerjena sporoèila, preizkuša glasbo tako, da elektriko pove¾e skozi svoje telo in še mnogo drugega. Pionir z vizijo in neomejenim zanosom. Paè nekdo, ki premika meje.

Dogajanje sta popestrila tudi dva performansa, in sicer uglasbitev poezije Cirila Zlobca v izvedbi dueta Malunca, ki je naravnost oèaral publiko in po¾el topel aplavz ter na koncu še duhovita predstavitev kemijskih poskusov v maniri Stand up komikov, ki jo je izvedla skupina Entert(c)hemistry.

Meje in mejne situacije so v ¾ivljenju velikokrat dobrodošle, zato da nas ‘prisilijo’ k premisleku, k ponovni oceni našega ¾ivljenja in poèetja. Velikokrat šele te mejne situacije prinesejo osebni in tudi dru¾beni napredek. TEDx dogodek je lahko pomembna postaja v vašem ¾ivljenju. Lahko je tudi kri¾išèe, ki vam bo nakazalo nove, še ne videne in neuteèene poti. Lahko je tudi “samo” pester veèer, ki ga pre¾ivite skupaj s prijatelji. V vsakem primeru pa nudi mo¾nost ponovnega èudenja temu našemu skupnemu svetu. Èe vas mika obisk, si lahko informacije o bli¾ajoèih TEDx dogodkih v Sloveniji in okolici preberete na njihovi spletni strani. Toplo priporoèamo!

Tekst: Tjaša MislejKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect