Sofinanciranje podiplomskega študija

Podiplomski študij predstavlja intelektualni vrh visokošolskega študija. Od njegove kvalitete je pogosto odvisen širši družbeni razvoj. Rast študentov doktorskega študija se v Sloveniji povečuje. V letu 2009 je doktoriralo 24 % študentov več kot v letu 2007. V naslednjih letih želimo rast še podvojiti in doseči 600 novih doktorjev letno.

Kot izhaja iz Izhodišč in usmeritev NPVŠ pa moramo z rastjo doktorskih študentov izboljšati tudi kvaliteto doktorskega študija, ga ustrezno profilirati in prilagoditi novi strukturi visokošolskega študija. To pomeni, da bomo v pripravljajočem NPVŠ še izraziteje izpostavili vlogo doktorskega študija ter harmonizirali vse sheme sofinanciranja doktorskega študija. Država bo v bodoče zaradi zagotavljanja ustreznega števila raziskovalcev in obnove kadrov financirala stroške doktorskega študija določenemu številu kandidatov, ostali doktorski kandidati pa si bodo šolnino krili sami v celoti.

V novi tri stopenjski strukturi visokošolskega študija podiplomski študij sestavljata 2. in 3. stopnja. Naj ob tem omenimo, da se prejšnji študij magisterija znanosti s študijskim letom 2009/10 izteka in vpis vanj ni več mogoč. Magistrski študij (2. stopnja) se od leta 2007 financira v okviru študijske dejavnosti visokošolskih zavodov za študente rednega študija, ki še nimajo dosežene te ravni izobrazbe. (So)financiranje doktorskega študija pa je urejeno preko shem mladih raziskovalcev, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ter sheme mladih raziskovalcev iz gospodarstva, ki teče preko Tehnološke agencije Slovenije (TIA).

Ministrstvo za študijsko leto 2010/11 v sodelovanju z univerzami pripravlja novo shemo za sofinanciranje doktorskega študija (iz sredstev Evropskega socialnega sklada). Shema je zastavljena tako, da doktorskega študenta obravnava kot raziskovalca ter bo podpirala motiviranega posameznika, ki bo v program raziskovalnega dela vključil raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov, ne glede na znanstveno vedo. V obdobju 2010-2013 je za shemo predvidenih 22 mio EUR v okviru operativnega programa razvoja človeških virov, prednostne usmeritve 1.3 Inovativne sheme za povezovanje študija s potrebami gospodarstva oz. prispevek k trajnostnemu razvoju družbe. Kandidat bo v shemo vstopil za celotni čas študija, kar je prednost v primerjavi z dosedanjo shemo sofinanciranja podiplomskega študija, ki se je začela razpisovati v študijskem letu 1998/99 s sprejetjem vladnega Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija. Po tej shemi, ki se s študijskim letom 2009/10 zaključuje, kar je ministrstvo že objavilo na svoji spletni strani in o tem v začetku julija obvestilo tudi Rektorsko konferenco RS, so se visokošolskim zavodom za tekoče študijsko leto odobravala sredstva za podiplomski študij (magisterij znanosti in doktorski študij) za eno leto, za vse študente, vpisane na študijskih programih, ki so izpolnjevali pogoje za sofinanciranje. Ob tem poudarjamo, da noben študent ni imel zagotovila oz. ni pridobil sofinanciranja za celotni čas študija.

V okviru vseh treh shem (mladih raziskovalcev in nove sheme) je predvideno letno sofinanciranje doktorskega študija okrog 600 novih kandidatov.

Če povzamemo, ne drži, da ministrstvo ukinja sofinanciranja podiplomskega študija, je pa res, kar je ministrstvo objavilo tudi na svojih spletnih in seznanilo Rektorsko konferenco Republike Slovenije, da se s študijskim letom 2009/10 zaključuje shema sofinanciranja podiplomskega študija, ki se je začela razpisovati v študijskem letu 1998/99 s sprejetjem vladnega Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija in so jo univerze posvojile že kot del sistema.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.