Službe so, tudi v krizi. Jih znate poiskati?

Trenutna situacija na trgu delovne sile zagotovo ni ro¾nata, vendar prosta delovna mesta so. ©e vedno velja, da se tri èetrtine delovnih mest zasede brez javne objave le-teh. Toda kako poiskati ta skrita prosta delovna mesta? Obstaja veè naèinov, najla¾ji in najhitrej¹i je zagotovo obisk zaposlitvenega sejma.

Kaj so zaposlitveni sejmi?
Zaposlitveni sejmi so stièišèa ponudbe in povpraševanja po delu – namenjeni so sreèevanju delodajalcev in iskalcev dela. Cilj sooèenja je, da obe strani pridobita kar najveè koristi v najkrajšem mo¾nem èasu. Delodajalci se tako izognejo pisanju zaposlitvenih oglasov, èakanju in zbiranju prijav, selekciji itd. Na drugi strani pa lahko iskalci v dveh dneh opravijo veè kvalitetnih razgovorov za slu¾bo kot sicer v celem letu. Število zaposlitvenih sejmov se iz leta v leto poveèuje. Najveèjega pri nas tudi letos organizira zaposlitveni portal MojeDelo.com. Karierni sejem (letos pod imenom Moje Delo), ki je ¾e 8. po vrsti, bo potekal v sredo 1. in èetrtek 2. decembra, na Gospodarskem razstavišèu v Ljubljani. Vstop je seveda brezplaèen.

Kaj pridobim z obiskom kariernega sejma?

Vsak, ki se je ¾e sreèal z iskanjem zaposlitve, zelo dobro ve, kako te¾ko je priti do zaposlitvenega intervjuja, kaj šele dobiti ponudbo za delo. Zaposlitveni sejem je tako izjemna prilo¾nost, da pridete do intervjuja brez nadle¾nega pisanja prošenj. To je še toliko bolj pomembno za zaèetnike, ki s pomanjkanjem delovnih izkušenj ne morejo konkurirati poplavi prijav na posamezno delovno mesto. Seveda je veliko tudi takih z bogatimi izkušnjami, ki s svojim trenutnim polo¾ajem niso najbolj zadovoljni. In èe gre še za nekoliko bolj specifièen ali deficitaren poklic, lahko prièakujete, da se bodo delodajalci dobesedno pulili za vašo naklonjenost. Zaposlitveni sejmi so res enkratna prilo¾nost, da najdete boljšo, èe ne kar sanjsko zaposlitev in tako svojo kariero premaknete iz mrtve toèke.

Kako se pripraviti na obisk zaposlitvenega sejma?

Èe boste na sejem prišli nepripravljeni, boste dali prednost za zaposlitev svojim konkurentom. ®e pred obiskom sejma se pozanimajte, katera podjetja išèejo vaš profil. Izberite podjetja, ki vas zanimajo, in se nanje dobro pripravite. Pravoèasno pridite na sejem, poišèite stojnice izbranih delodajalcev in pristopite do osebja ob njih. Na sejmu ne boste sami, paè pa boste obdani s številnimi drugimi iskalci, zato je zelo pomembno, da se ¾elenemu delodajalcu predstavite kar se da jedrnato in usmerjeno v sklopu omejenega èasa, ki ga imate na voljo.

Nekaj smernic za pripravo na obisk zaposlitvenega sejma:
- izberite podjetja, ki vas zanimajo, in se nanje predhodno dobro pripravite;
- pripravite 30-sekundni govor, ki bo kadrovika preprièal, da imate prava znanja in vešèine;
- pripravite ¾ivljenjepis, ki ga boste pustili kadroviku (pripravite dovolj izvodov);
- prinesitie tudi druga pisna potrdila, certifikate in priporoèila preteklih delodajalcev;
- pridite urejeni, èe se le da v poslovni obleki (v trenirki ne boste delovali ravno profesionalno);
- s seboj vzemite primerno mapo ali torbico, v kateri boste imeli ¾ivljenjepise in pisala (primerno tudi za shranjevanje gradiv podjetij);
- pred sejmom se spoèijte, da boste imeli dovolj energije za vse intervjuje, ki vas na sejmu èakajo.

 
 
Kako na samem sejmu?
Veliko delodajalcev pride iz oddaljenih krajev, zato je velika verjetnost, da bodo sejem zapustili predèasno. Poleg tega je veèina kadrovikov proti koncu dneva ¾e precej utrujenih, zato priporoèamo, da se sejma udele¾ite med prvimi. Èe boste prišli v skupini, se na sejmu razkropite, saj med intervjujem okrog sebe ne potrebujete moteèih faktorjev. Do kadrovika pristopite profesionalno, se nasmehnite, mu ponudite krepak stisk roke in se predstavite. Veste, katero delo zasledujete; vaš cilj je kadrovika preprièati, da ste primeren kandidat za to delovno mesto. Kadrovika pozorno poslušajte, iz pogovora z njim izbrskajte informacije, kakšne profesionalne in osebnostne karakteristike prièakuje od sodelavcev. Argumentirajte, zakaj ste vi primerna oseba za njihovo podjetje in kako vaša znanja ter vešèine pokrivajo njihove potrebe.

Med pogovorom bodite pozitivno naravnani. Kadroviku posredujte ¾ivljenjepis, pozanimajte se za morebitne naslednje korake v selekcijskem postopku. Pripravljeni morate biti na morebitne poglobljene razgovore kar na sejmu samem, morda takoj, morda èez nekaj ur. Po vsaki obiskani stojnici posameznega delodajalca si vzemite kakšno minutko, da si v bele¾ko zapišete pomembne informacije in vaše opazke o delodajalcih. Po sejmu pošljite kadrovikom, s katerimi ste imeli razgovor, zahvalo za èas, ki so vam ga namenili. Ne obupajte, èe slu¾be ali daljšega zaposlitvenega razgovora ne dobite takoj , saj izkušnje ka¾ejo, da podjetja zaposlujejo kandidate, ki so jih spoznali na sejmu, tudi veè kot pol leta po tem.

Torej, èe ste resen iskalec zaposlitve, te prilo¾nosti ne boste izpustili. Prva prilo¾nost se ponuja ¾e v kratkem, saj se bo na Gospodarskem razstavišèu 1. in 2. decembra odvijal najveèji tovrstni dogodek pri nas. Poleg delodajalcev se bodo na sejmu predstavili tudi izobra¾evalci iz tujine, ki bodo predstavili mo¾nosti nadaljnjega izobra¾evanja. Vrhunec sejma pa predstavljajo predavanja ‘Velièastne kariere’, kjer bodo svojo uspešno kariero predstavili uspešni slovenski posamezniki. Vse ostale informacije najdete na spletni strani www.kariernisejem.com. Pa veliko uspeha pri iskanju zaposlitve vam ¾elimo.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.