Predstavljamo Društvo študentov medicine

Dru¹tvo ¹tudentov medicine Slovenije je dinamièno, nepolitièno in prostovoljno dru¹tvo vseh tistih ¹tudentov medicine, ki ¾elijo svoj ¹tudij dopolniti z dodatnimi izobra¾evanji, udejanjiti svoje ideje v razliènih projektih ali pa se preprosto se dru¾iti.

Društvo je mednarodno znano kot SloMSIC (Slovenian Medical Students’ International Committee), slednjo kratico pa prepoznavajo številni domaèi in tuji študentje, zdravniki, profesorji in ostali, saj ima veè kot 50 letno tradicijo.
Še posebej je društvo ponosno na širok sistem študijskih izmenjav, saj na neposreden in posreden naèin uvršca Medicinsko fakulteto v Ljubljani na prvo mesto po mobilnosti študentov! Leta 2005 je odšlo v tujino na študijsko izpopolnjevanje veè kot 200 študentov medicine, skupna mobilnost s strokovnimi sreèanji in poletnimi šolami pa presega številko 300.

Poleg izmenjav ima društvo številne javno-zdravstvene projekte, ki so po obsegu primerljivi z nacionalnimi preventivnimi programi. Projekt Virus je najveèji projekt društva. V delavnice tega projekta je bilo v zadnjih letih vkljuèenih vec kot 8000 dijakov in osnovnošolcev. Projekt Misli na srce je drug veliki projekt, ki se z enako zagnanostjo loteva preventive na podroèju kardiovaskularnih obolenj. Potem so tu še Osvešèen, ne zadet! in drugi.

Izobra¾evalni projekti kot so Delavnice urgentne medicine, Zdravstveni tim in strokovni seminarji, dopolnjujejo naše medicinsko znanje. Odziv med študenti je velik pa tudi profesorji in pedagoški delavci vedno znova in z neverjetno ustre¾ljivostjo sodelujejo kot mentorji.

Zelo pomemben del društva so kulturni, športni in dru¾abni projekti, ki krepijo skupinski  duh, razširjajo obzorja tudi izven medicinske stroke in nudijo študentom širše dru¾beno udejstvovanje.

V bodoèe se bo društvo poskušalo osredotoèiti na kakovost ¾e obstojecih projektov, bolj dejavno pa se ¾eli vkljuciti v razvoj medicinskega dodiplomskega izobra¾evanja in skupaj s pedagoških osebjem prispevati k uèinkovitejšemu kurikulumu. Še tesneje bo sodelovalo s fakulteto in se trudilo po najboljših moèeh razvijati medicino kot stroko in medicinca kot èloveka.

V društvo ste vabljeni vsi, vsaka nova ideja je dobrodošla, vsako novo poznanstvo zanimivo in vsako novo prijateljstvo dragoceno!

Vsi, ki bi ¾eleli še veè informacij jih najdete tukaj.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Pimped out

Podarjamo 2 vstopnici za letošnji Pimped out - trap dogodek poletja! Spodaj izpolni spodnje podatke in v polje za odgovor navedi ime in priimek osebe, ki bi jo povabil/a zraven.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Ultra Europe 2019

Podarjamo 3 vstopnice za letošnji Ultra Europe festival, ki se bo odvijal v Splitu med 12. in 14.7. Izpolni spodaj svoje podatke in v polje za odgovor dopiši zakaj si ravno TI zaslužiš prejeti brezplačno vstopnico!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

5. Tušev tek barv

Podarjamo 2 majici "Tušev tek barv": Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor pripiši velikost majice (S/M/L) in naslov na katero jo lahko pošljemo, v kolikor te izžrebamo!


Spremeni besedo.