Podjetništvo

Podjetni¹tvo je zanimiva alternativa klasièemu ¾ivljenjskemu slogu, ki jo preizkusi marsikdo. Omogoèa vi¹jo stopnjo samoaktualizacije, ki pa ima lahko za posledico nekoliko ni¾jo stopnjo socialne varnosti, ponavadi je tako vsaj na zaèetku poslovanja.

Podjetništvo je za mnoge privlaèna alternativa klasiènemu ¾ivljenjskemu slogu za katerega je znaèilen osem-urni delovnik ter malo fleksibilnosti in svobode odloèanja. Za mnogo podjetnike podjetništvo pomeni opravljanje dejavnosti, ki jim je bolj blizu kot navadna slu¾ba.  Kljub vsem prednostim bi vas radi opozorili na nekaj najpomembnejših zmot, ki veljajo med tistimi, ki se odloèajo za vstop v svet podjetništva. Gre za dejstva, ki jih slej ko prej spozna vsak (mladi) podjetnik.

"Podjetnik takoj ob odprtju podjetja dobi presti¾en avto ter ¾ivi razkošno"

Realnost podjetništva je drugaèna. Ob odprtju podjetja je precej te¾ko priti do sredstev za poslovanje. Podjetniki se poslu¾ujejo naslednjih mo¾nih naèinov pridobitve sredstev:

·         Skladi tveganega kapitala ter poslovni angeli, svoja sredstva namenjajo zgolj projektom, ki bodo njihov vlo¾ek oplemenitila,

·         Pri sredstvih z razpisov razliènih evropskih skladov ali slovenskih institucij za podporo podjetništva je podobno. Veèinoma gre za nepovratna sredstva, ki krijejo do 100 odstotkov investicije. Priprava dokumentacije pri kandidaturi na razpis pa je za podjetnika te¾ak zalogaj. Hkrati je potrebno za veèino razpisov potrebno predlo¾iti celoten finanèni naèrt investicije v katerem je potrebno predvideti in upravièiti vse stroške,

·         Pogosta ideja ob vstopu v podjetništvo je, da bo podjetnik pridobil kredit. Zanj pa je potrebno banki podrobno predstaviti poslovno idejo, vseeno pa je mo¾nost pridobiteve majhna, saj so banke pri svojem delu velikokrat konzervativne,

·         Lastniki podjetja, njihovi prijatelji, dru¾inski èlani ter naivne¾i (štirje F-ji: Founders, Friends, Fools and Family), pa so najpogostejši vlagatelji. Zaradi èustvene vpletenost v podjetnikovo poslovno prilo¾nost, pa pogosto niso najbolj objektivni pri ravnanju z denarjem. Je pa ravno zaupanje v podjetnika, velikokrat razlog za investicijo. Kljub temu je potrebno biti pri sposojanju denarja od znancev pazljiv, saj so zapleti pri poslovanju pogosti.

"Podjetnik ima prilagodljiv delovni èas, dela ko ¾eli"

Tudi to je mit o podjetništvu. Èeprav je podjetnik naèeloma res "Sam svoj šef," je sam odgovoren za vse vidike poslovanje podjetja. Delavnik se tako pogosto raztegne preko 8 ur dnevno, lahko pa pride tudi obdobje, ko dela enostavno ni, oziroma ko podjetnik opravlja le tekoèe posle podjetja. Podjetništvo prinaša tudi doloèeno mero stresa. Podjetnik mora sebi in svojim zaposlenim sam zagotoviti plaèo, za razliko od dela v slu¾bi, pa je za poslovanje podjetja odgovarja z denarjem, ki ga je vlo¾il, v nekaterih primerih pa jamèi tudi z lastnim premo¾enjem (s.p.). Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.