Mladi premierno opravljamo dobra dela

21. maj 2011 bo dan, ko bomo mladi po vsej Sloveniji izvajali razliène akcije, dobra dela, s katerimi bomo urejali okolje, delali z otroki, prenavljali mladinske prostore, pomagali ostarelim in drugim pomoèi potrebnim itd.; skratka akcije, s katerimi bomo naredili nekaj za okolje in ljudi okoli nas.

Ker ¾elimo MladeFace opozoriti nase celotno Slovenijo, se bomo v èetrtek, 5. maja 2011 od 11. ure dalje na plošèadi pri Maximarketu in Cankarjevem domu v Ljubljani premierno lotili opravljanja dobrih, prostovoljnih del. Namreè, pridru¾ili se bomo dogodku v organizaciji Inštituta Hevreka (organizatorji Festivala za 3. ¾ivljenjsko obdobje), kjer se bomo lotili akcije ‘Jaz tebi vreèko, ti meni zgodbo’. Pridru¾ili se bomo torej prostovoljski akciji Gibanja, kjer bodo prostovoljci cel èas trajanja dogodka delali dobra dela za kupce Maximarketa in mimoidoèe.
Z akcijo MladeFace ¾elimo mladi pokazati, da smo mladi aktivni, kompetentni in dru¾beno odgovorni.
K sodelovanju v akciji smo pozvali vse mlade v Sloveniji in v zamejstvu, mladinske in druge nevladne organizacije ter vse ostale, ki se nam ¾elijo prikljuèiti. Zainteresirani se lahko prikljuèijo organiziranim akcijam ali prispevajo svoje zamisli o tem, kaj bi bilo v njihovem okolju potrebno urediti, komu pomagati, kaj spremeniti. Svoje akcije so ¾e zasnovale nekatere organizacije, neformalne skupine mladih ter številni posamezniki; svoje sodelovanje je med drugimi oblljubila tudi Slovenska mladinska organizacija – organizacija mladih zamejcev s sede¾em v Celovcu. Posebej pozivamo institucije, kot so obèine, šole, centre za socialno delo, podjetja ipd., da mladim pomagajo pri izvedbi akcij z logistièno podporo in morebitnimi potrebšèinami za delo.
Akcijo MladeFace je podprl tudi predsednik republike dr. Danilo Türk, ki je prevzel tudi naziv nacionalnega ambasadorja leta mladih. "Ljudje, ki veliko naredijo in zato niè ne prièakujejo, zlasti takrat, ko nesebièno pomagajo drugim, so ljudje plemenitega znaèaja," je preprièan predsednik dr. Danilo Türk, ki dodaja, da prostovoljstvo temelji na solidarnosti in ne pozna sebiènosti, egoizma in oportunizma.
Predsednik tudi sicer podpira tako prostovoljstvo kot tudi èim veèje vkljuèevanje mladih v aktivno ¾ivljenje. Med pomembnimi nalogami prostovoljstva je po mnenju predsednika medgeneracijska solidarnost, ki je tudi kljuèni izziv našega razvoja. Prostovoljstvo je povezano z dru¾beno odgovornostjo in je tudi prilo¾nost za razvoj èloveških potencialov in za utrjevanje mnogih vrednot, med katerimi sta na prvem mestu humanost in solidarnost. Prostovoljstvo pa v te¾kih gospodarskih razmerah predstavlja tudi pomemben socialni kapital, ki zapolnjuje nekatere praznine v sistemski ureditvi institucij in programov.
V okviru akcije smo razvili mre¾o po vsej Sloveniji; po posameznih regijah za informiranje in svetovanje mladim za vkljuèitev v akcijo skrbijo regijski koordinatorji. Od vsega zaèetka nas pri naših prizadevanjih podpirajo in nam pomagajo Ekologi brez meja, Inštitut za razvoj dru¾bene odgovornosti (IRDO), Skupnost obèin Slovenije, Slovenska filantropija, številne mladinske organizacije in organizacije za mlade ter Mladinski svet Slovenije, ki akcijo koordinira.
V naši akciji nas podpirajo ambasadorji Mednarodnega leta mladih: poleg predsednika RS dr. Danila Türka še raper Zlatko, glasbenica Tinkara Kovaè, podjetnik in inovator Andra¾ Tori ter igralka Ana Marija Mitiæ; svojo podporo je izrazila tudi glasbenica Severa Gjurin.
Upamo, da bomo z akcijo povezali vse mlade v Sloveniji, prebudili v njih kolektivni duh in solidarnost, promovirali prostovoljstvo med mladimi, spodbudili medgeneracijsko sodelovanje ter ozavestili javnost o potencialu mladih. Skratka, nastopili z aktivizmom proti apatiji in verjememo, da bo imela akcija tudi dolgoroène uèinke na povezovanje mladih in njihove nadaljnje aktivnosti.
Akcija MladeFace predstavlja uvod v Mladinski teden, ki se bo odvijal med 21. in 27. majem 2011, v okviru katerega se bodo v okviru mladinskih organizacij in organizacij za mlade po vsej Sloveniji odvijali razlièni dogodki. ®e teden poprej pa se bo na pot odpravil TuPaTamBus, ki bo z ekipo mladih ustvarjalcev in ambasadorji mednarodnega leta mladih obiskal manjše kraje po Sloveniji ter pripeljal dogajanje za mlade tja, kjer tovrstnih aktivnosti ni veliko.
 Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.