Kako najhitreje do študentskega dela?

Konèno poletje! Zakljuèujejo se ¹e zadnji izpitni roki in poèasi bo poletje v polnem zagonu… ®al pa so tudi poèitni¹ki dnevi povezani s finanènim stanjem denarnic…

V pestri ponudbi prostih del  te èaka kar nekaj del, ki lahko predstavljajo prilo¾nost za gradnjo kariere, pridobivanje pomembnih delovnih izkušenj, oblikovanjem poklicne identitete, prevajanjem sve¾ih teoretiènih znanj v prakso ali pa zgolj prilo¾nost za izboljšanje finanènega polo¾aja.

Kako si poišèeš delo?

Na e-Študentskem Servisu dnevno ponujajo èez 800 razliènih del, ki po zahtevnosti rangirajo od enostavnejših do visoko strokovnih del. V ponudbi del lahko izbiraš med administrativnimi deli, programiranjem, organizacijskimi deli, deklariranjem, selitvami, promocijami, pa vse do košnje trave.

Najhitreje si ponudbo del ogledaš na spletni strani www.studentski-servis.com, ki je sprotno a¾urirana. Sistem posredovanja del na e-Študentskem Servisu je v celoti informatiziran, kar pomeni, da je študentsko delo vidno takoj po oddaji s strani podjetja. Vse podrobnosti o delu (ponudnik dela, kontaktni podatki podjetja, lokacija, morebitni dodatni pogoji, …) so ti na voljo ¾e z nekaj kliki v osebnem servisu, lahko pa jih poklièeš oz. obišèeš v poslovalnici, kjer ti bodo njihovi kadrovski referenti posredovali potrebne informacije o delu.
In kako najhitreje do najustreznejšega dela? Obišèi svoj osebni servis in izpolni prijavo Moja dela, v kateri navedeš svoja funkcionalna znanja, dosedanje izkušnje in ¾elena podroèja dela. Dnevno ali tedensko te bodo po e-mailu obvešèali o ponudbi del, ki ustrezajo tvojim izbranim kriterijem, v osebnem servisu pa ti bo na voljo personalizirana ponudba del, glede na tvoje predipolnjene kriterije.

Našel sem delo, kaj sedaj?

Pred samim prièetkom dela je pomembno, da se z delodajalcem dogovoriš o vseh bistvenih elementih dela  – višini plaèila, morebitnih ostalih bonitetah (organizirana malica, potni stroški) naèinu dela, delovnem èasu, prièakovani kakovosti dela, internih pravilih podjetja … Na e-Študentskem Servisu smo ti pripravili odgovore na najpogostejša vprašanja, lahko pa se tudi pozanimaš o trenutni boniteti podjetja, zalaganjem zaslu¾ka, … Pomembno je tudi, da dvigneš napotnico še pred samim prièetkom dela, saj napotnica predstavlja pravno podlago za tvoje delo (v nasprotnem primeru se tvoje delo smatra za delo na ‘èrno’ in denarne kazni za tovrstne prekrške so kar visoke), dodatno pa si saj si z napotnico e-Študentskega Servisa tudi nezgodno zavarovan za èas dela. Napotnico si lahko najhitreje naroèiš v svojem osebnem servisu, osebno v poslovalnici ali s  klicem.

e-Študentski Servis še vedno zalo¾i pribli¾no 90% vseh zaslu¾kov takoj, ko podjetje vrne napotnico. Ob nakazilu zaslu¾ka prejmeš tudi sms obvestilo, zaslu¾ke pa lahko vedno spremljaš v osebnem servisu, tvoji varni spletni poslovalnici.

In kako je z obdavèitvijo?

Zaslu¾ki do višine 400€ niso obdavèeni, vendar pa obstajajo doloèene izjeme. V primeru, da študent ne izpolnjuje veè pogojev za posebno osebno olajšavo (študent, ki je starejši od 26. let, hkrati pa je minilo tudi veè kot 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij), mu mora študentski servis, skladno z Zakonom o dohodnini, odvajati 22,5% akontacijo dohodnine (ki pa ne predstavlja tudi dokonène obdavèitve). Veè o dohodnini, vrstah olajšav in primere informativnih izraèunov  si lahko ogledaš na www.studentski-servis.com.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.