Kaj je novega v Kiberpipi?

Tokrat vas obve¹èamo kaj vse se bo v Kiberpipi dogajalo v naslednjih dneh.

V torek, 24.3. ob 19:00:
Pipin odprti termin: "There is no spoon" – hekerski pogled na potencialno tarèo
(Matej Kovaèiè & Gorazd ®agar)

V prezentaciji bo prikazan hekerski napad na izmišljeno podjetje. Prikazano bo kako lahko napadalec prevzame nadzor nad tarèo, predstavljen pa bodo razliène hekerske tehnike od popisovanja omre¾ja in uporabnikov, dumpster diving (brskanje po smeteh), phreaking, socialni in¾eniring, napad na spletno aplikacijo, razbijanje gesel, itd. Nekaj tehnik bo predstavljenih tudi v ¾ivo.

Matej Kovaèiè je asistent in raziskovalec na Fakulteti za dru¾bene vede in èlan strokovnega sveta Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij. Gorazd ®agarje diplomiral na Fakulteti za raèunalništvo in informatiko z diplomo "Metode in tehnike napadov na informacijsko komunikacijske sisteme", trenutno pa je zaposlen kot sistemski in¾enir v podjetju Pro Plus d.o.o.

V sredo, 25.3. ob 19:00
Spletne urice: Mix09 in SXSW09, Jure Èuhalev

Spletne urice so redna sredina sreèanja oblikovalcev spletnega prostora, kjer izmenjujejo svoje izkušnje ter predstavljajo aktualne teme in dogodke s podroèja spletnih tehnologij. Predava Jure Èuhalev.

V èetrtek, 26.3. ob 21:00
Err0r: CROSS/HIBRID, Luka Prinèiè
Performans, predavanje, delavnica; serija veèerov vsak mesec

Gre za divjo interpretacijo nekega grafiènega programskega okolja, tako rekoè za performiranje, branje nekega programja, implikacij, ki jih naèin programiranja implicira ali celo vsiljuje, gre za neko sodobno mišljenje pol-izdelkov, procesov, strojev, postajanja. Fragmentirano, odstrto za vstopanje v niè in vse.

A le konretneje: videno bo veè orodij sredi razvoja, prototipov, narejenih v Pure Data, slišna bo njihova uporaba, ob tem pa bo predrzno postavljeno cel kup divjih teoretiènih premis izvzetih iz njihovega konteksta. Upajmo, da bo intersubjektivnost jasna.

Vabljeni s prenosniki, z mislijo, s PD-jem, z vprašanji in odgovori, kriki in gibi, besedo, posluhom in ljubeznijo.

Luka Prinèiè(roj. 1977, BA: Audio Recording Arts @ SAE Technology College, London) deluje na podroèju zvoka in intermedijev kot skladatelj, performer in programer. Osredotoèa se na izvedbo in kreacijo zvoka/hrupa/glasbe, predvsem z digitalnimi orodji. Prepletena podroèja delovanja vkljuèujejo Pure Data delavnice, programiranje interaktivnih instalacij in sistemov za upravljanje veè-medijskih vsebin, razstavljanje, generativni video in monta¾a, so-kustos, a/v sodelovanja, prosto izdajanje glasbe na spletnih zalo¾bah, ‘steaming’ tehnologije za dogodke in razvoj in uporaba prostega programja.

Projekt sta podprla Ministrstvo za kulturo RSin Mestna obèina Ljubljana – Oddelek za kulturo.

V torek, 31.3. ob 19:00
Pipin odprti termin: Kako zlomiti konkurenco in odnesti celo ko¾o (Boris Horvat, ABM d.o.o.)

Zadnji torek v marcu bo predaval Boris Horvat iz podjetja ABM d.o.o, ki je pred kratkim doseglo pomembno zmago v desetletje trajajoèih sporih z nacionalnim telekomunikacijskim operaterjem. Vrhovno sodišèe Slovenije se je prviè izreklo o varstvu konkurence in razsodilo da operater s prevladujoèim tr¾nim polo¾ajem le-tega ne sme zlorabljati in na kakršenkoli naèin diskriminirati drugih operaterjev. Predavanje bo imalo krajši teoretièni uvod o varstvu konkurence, temu pa bo sledila podrobna analiza konkurenènih sporov med Telekomom Slovenije in tako imenovanimi
alternativnimi ponudniki interneta, ki so pripeljali do današnjega stanja na trgu.

 
Vabljeni!Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.