Izključevanje deležnikov je slaba popotnica za prihodnost

Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) je presenetila tako objava kot vsebina Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, ki jo je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavilo konec prejšnjega tedna.

Ker je ministrstvo za javno razpravo o tako pomembnem dokumentu namenilo zgolj tri delovne dni in ključni deležniki nismo mogli sodelovati pri pripravi dokumenta niti nismo bili obveščeni o javni objavi uredbe, ŠOS od Vlade oz. pristojnega ministrstva pričakuje podaljšanje roka za javno razpravo ter oblikovanje dialoga z deležniki.

ŠOS je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport naslovil pismo, v katerem navaja več pripomb. Prva pripomba se nanaša na način oblikovanja Uredbe, objavo ter javno ali vsaj razpravo z deležniki o spremembah. Ključni visokošolski deležniki namreč s pripravljenim osnutkom nismo bili seznanjeni, kot tudi nismo mogli sodelovati pri njegovi pripravi. Ta je bil nato 5. julija 2012 objavljen na spletni strani e-demokracija, o čemer Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) ni obvestilo deležnikov. Tako smo pogrešali vsaj obvestilo o objavi na domači strani ministrstva, običajno pa je bilo v navadi, da je ministrstvo deležnike tudi pisno pozvalo k razpravi in podajanju mnenj. To bi bilo v tem primeru še toliko bolj primerno, glede na to, da je bil rok, določen za oddajo komentarjev na tako pomemben dokument, določen na 9. julij 2012. Tako je ministrstvo za »javno razpravo« o uredbi namenilo zgolj tri delovne dneve, kar v preteklosti vsekakor ni bila praksa za sprejemanje tovrstnih dokumentov, na ŠOS pa pričakujemo, da tudi ne bo postala v tem mandatu. Tak način izključevanja deležnikov in onemogočanja javne razprave se nam zdi nesprejemljiv in omejuje demokratične poti do sprejemanja predpisov, ki ključno zaznamujejo področje visokega šolstva. Presenečeni pa smo, da ga uvajajo prav tisti, ki so bili v preteklosti pogosto kritični do načina vodenja javne razprave in sprejemanja drugih dokumentov s področja visokega šolstva.

Opozoriti želimo tudi na to, da se – tudi s to uredbo – financiranje visokega šolstva še vedno ureja na protiustaven način. Ustavno sodišče RS je namreč 14. aprila 2011 sprejelo odločbo (Številka: U-I-156/08-16), kjer ugotavlja, da mora način financiranja visokošolskih zavodov urejati zakon. V ta namen (za pripravo zakona) se je oblikovala delovna skupina, sestavljena iz vseh deležnikov, ki pa je z nastopom trenutne vlade prenehala delovati. Tako ne prihaja samo do zamud pri rokih, ki jih je za odpravo nepravilnosti določilo Ustavno sodišče, pač pa so postopki ustavljeni. Če pa postopki potekajo, ti tečejo mimo deležnikov. Na Študentski organizaciji Slovenije tako pričakujemo, da pristojno ministrstvo pojasni, če in kako potekajo postopki za pripravo zakona, ki bo urejal financiranje visokošolskih zavodov, kdo je vključen v pripravo izhodišč ter kako smo zastopani deležniki. Ministrstvo tudi pozivamo k sklicu deležniško oblikovane delovne skupine.

Poleg tega žal ponovno ugotavljamo, da Svet Vlade RS za študentska vprašanja, kjer smo imeli študenti s predstavniki Vlade RS v preteklosti možnost izmenjati stališča o aktualnih temah, podajali soglasje k posameznim predpisom, še vedno ni konstituiran. Kljub temu da nam je to minister dr. Žiga Turk zagotovil na svojem obisku na ŠOS februarja letos, ko je tudi dejal, da naj bi bil Svet vzpostavljen v roku enega meseca. Nekoliko nenavadno se nam zdi, da Vlada, ki za javno razpravo o tako pomembnem dokumentu kot je Uredba, nameni pičle tri delovne dni, za konstituiranje organa kot je Svet potrebuje skoraj pol leta. Ali gre morda za (ne)načrtno izključevanje deležnikov?

Med pripombami, ki jih je ŠOS poslal ministrstvu, bi kot najpomembnejšo izpostavili predvsem predlagan umik sredstev za razvojni steber, saj nikjer ne bo več določena minimalna višina sredstev. Zato ŠOS predlaga, da se določila o minimalni višini razvojnega stebra ne črta, ampak se zagotavljanje sredstev veže na realno rast BDP. Zagotavljanje sredstev za razvoj je namreč ključnega pomena za kakovostno visoko šolstvo, ki bo lahko konkurenčno tudi na mednarodnem nivoju.

ŠOS je tudi predlagal drugačno razporeditev sredstev med zavodi na način, da se breme varčevanja enakomerno  porazdeli med vse, a ob upoštevanju nastanka novih članic univerz. Poleg tega pa smo pri preračunih zasledili odstopanja glede na sprejeti rebalans proračuna za približno 1,2 milijona evrov. Poleg tega se ob novi uredbi sprašujemo, ali bi podajanje vmesnih poročil visokošolskih zavodov doseglo želene učinke glede na to, da gre za postopkovno zahteven proces, ki bo zavode dodatno administrativno obremenil, pri večjih zavodih pa je celo vprašljivo, ali je poročilo v zastavljenih rokih sploh mogoče pripraviti. Zato predlagamo, da se umakne vsaj določilo o pripravi devetmesečnega poročila, saj morajo zavodi v vsakem primeru za fiskalno leto oddati celoletno poročilo. Izvedba sanacije pa je v tako kratkem roku nemogoča.

Glede na splošno kritiko do predlagane uredbe, pa želimo kot pozitivno izpostaviti to, da tudi uredba predvideva implementacijo relevantnih evidenc iz sistema eVŠ. Ob tem se nam sicer zastavlja vprašanje, kdaj bo eVŠ dejansko vzpostavljen, saj člen ni časovno omejen, že sedaj pa z uvedbo eVŠ precej zamujamo od napovedanih rokov. Zato pristojne pozivamo k čim hitrejši ureditvi oziroma čim krajšemu prehodnemu obdobju.

Vir: ŠOSKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.