Evropski dan okolja

Dru¹tvo evropsko usmerjenih ¹tudentov AEGEE-Ljubljana ¾e drugo leto zapored organizira dogodek posveèen Evropskemu dnevu okolja, z imenom Zelenomanija II ”, ki se bo odvijal v sredo, 3. 6. 2009, s prièetkom ob 16. uri v parku Tivoli v Ljubljani.

Èlani AEGEE-Ljubljana bodo letos ¾e drugiè zapored organizirali dogodek posveèen Evropskemu dnevu okolja (5. junij). V parku Tivoli v Ljubljani bodo v sredo, 3. 6. 2009, s prièetkom ob 16. uri, postavili EKO stojnico in izvedli ulièno EKO akcijo. V okviru dogodka bodo pripravili še dve brezplaèni delavnici. Eno z naslovom Podnebne  spremembe – plan(et) B? in drugo z naslovom Pilates – gibanje kot zdrav naèin ¾ivljenja. S tem ¾elijo vzbuditi pozornost ljudi in jih opozoriti na pereèe okoljske tematike ter jih spodbuditi k veèji aktivnosti pri varovanju okolja. Prispevati ¾elijo predvsem k širjenju zavesti mladih, spodbujanju trajnostnih naèinov obnašanja in izboljšanju njihovega razumevanja o èlovekovem vplivu na okolje. Poleg promocije okoljevarstva in zdravega naèina ¾ivljenja pa nameravajo ljudi opozoriti še na pomembnost udele¾be junijskih evropskih volitev. Ta lokalni dogodek je pomemben del mozaika veèjega vseevropskega AEGEE projekta European Day of Environment 2009, v okviru katerega se bodo v celotni AEGEE mre¾i zvrstile razliène okoljevarstvene aktivnosti.
AEGEE (L’ Association des etats generaux des etudiants de l’ Europe) je najveèja evropska študentska organizacija, ki povezuje preko 17.000 èlanov iz 42 razliènih evropskih dr¾av. Je prostovoljna, neprofitna organizacija, ki ni povezana z nobeno religiozno ali politièno stranko, in se opira izkljuèno na delo izredno motiviranih prostovoljcev. Letno organizirajo preko 130 konferenc, seminarjev in mednarodnih ter lokalnih izobra¾evanj. AEGEE, ki ima sede¾ v Bruslju, ima podporo Evropske komisije,  posvetovalni status pri Svetu Evrope in Zdru¾enih narodih, sodeluje z UNESCO-m in Svetovno banko ter je èlan Evropskega foruma mladih.
AEGEE-Ljubljana, ena najveèjih in najbolj aktivnih anten v AEGEE mre¾i, je postala èlanica organizacije leta 1991. Pred enim letom je prav v Ljubljani potekala mednarodna konferenca AEGEE Spring Agora, kjer je 600 èlanov AEGEE iz cele Evrope odloèalo in naèrtovalo projekte in smernice v delovanju AEGEE mre¾e. V veliko èast jim je bilo, da so lahko logistièno in programsko zahtevno konferenco gostili med predsedovanjem Slovenije Evropski uniji in s tem še dodatno poudarili njen evropski znaèaj, hkrati pa pripomogli k promociji Slovenije med evropskimi študenti in partnerji.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.