Euroglobe

Med 16. in 24. majem bo v Ljubljani vrsta kulturno – politiènih dogodkov, na katerih lahko sodelujete tudi vi!

V ljubljanskem Šentjakobskem gledališèu in AKC Metelkova Mesto se bodo med 16. in 24. majem zvrstili številni kulturno-politièni dogodki, ki bodo predstavljali evropsko kulturo ter spodbujali k razpravi o pereèih temah, ki pestijo Evropsko unijo. Pod enotnim imenom EuroGlobe si bo moè brezplaèno ogledati gledališke igre, sodelovati v pesniškem slamu ali rap spopadu in se udele¾iti razprav ter delavnic, povezanih z Evropsko unijo. Prijave za dogodke ¾e potekajo, vsi zainteresirani se lahko prijavijo prek spletne stani www.euroglobe.info.

Projekt EuroGlobe gradi na tradiciji Shakespearovega gledališèa Globe, ki je v središèe dogajanja postavilo izmenjavo, ustvarjanje in medsebojno vplivanje med obèinstvom ter igralci. Tako bo v okviru projekta EuroGlobe Šentjakobsko gledališèe v Ljubljani s postavitvijo pravega shakespearijanskega odra spremenjeno v interaktivno areno, ki bo omogoèala izmenjavo mnenj med vsemi sodelujoèimi, med nastopajoèimi in gledalci. Skupaj z gledališkimi skupinami, mladinskimi nevladnimi organizacijami, Shakespearovimi navdušenci, evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi politiki ter številnimi drugimi sodelujoèimi bo EuroGlobe uprizoril pester program, katerega osrednji namen je spodbuditi sodelujoèe k razmisleku o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Evrope.

Program in opis dogodkov, ki bodo potekali v okviru projekta EuroGlobe, si lahko ogledate na spletni strani www.euroglobe.info , prek katere se lahko tudi prijavite za sodelovanje na doloèenih dogodkih.

Pesniški slam, ponedeljek, 19. 5. ob 21.00, Menza pri Koritu, Metelkova Mesto, Ljubljana.

Pesniški slam je tekmovanje v interpretaciji lastnega pesniškega besedila v ¾ivo, bodisi nastalega na licu mesta ali vnaprej pripravljenega. Tokrat z manjšo posebnostjo: z vnaprej doloèeno temo “EVROPA – moje sanje”. Tekmovalci imajo na voljo pet minut, oder, mikrofon, svoje telo in svoj glas. O zmagovalcu slama ne odloèa zgolj ¾irija, enakopravno o tem odloèa tudi obèinstvo. Slam je poezija v ¾ivo.

Rap spopad, sreda, 21. 5. ob 21.00, Menza pri Koritu, Metelkova Mesto, Ljubljana.

Rap spopadi in tekmovanja so naèin izra¾anja ter razpravljanja o stanju dru¾be, v kateri ¾ivimo. Z improviziranjem besedila, bitov in pesmi raperji brez dlake na jeziku razmišljajo o svetu ter dru¾bi. EuroGlobe ¾eli èutiti ta utrip Evrope s pomoèjo evropskega rap spopada. Išèejo se mladi, nadarjeni rap glasbeniki, ki ¾elijo napolniti areno EuroGlobe s svojo glasbo.

Mladinsko zborovanje, sobota, 17. 5., in nedelja, 18. 5., Šentjakobsko gledališèe, Krekov trg 2, Ljubljana.

Zborovanje, naslovljeno “Evropa, v kateri ¾elimo ¾iveti”, je dvodnevni mladinski dogodek, ki bo potrekal v okviru projekta EuroGlobe. Namenjen je mladim, ki ¾elijo poglobiti svoje znanje o kulturnih, dru¾benih in gospodarskih razse¾nostih Evrope ter o njih razpravljati z drugimi mladimi in predstavniki evropskih ter nacionalnih institucij. Skladno z osrednjo temo projekta EuroGlobe so delavnice namenjene ozavešèanju o pomenu in vlogi dr¾avljanov v politiènih procesih Evropske unije. Zato je glavni cilj tega
zborovanja raziskati ‘obraz’ in ‘dušo’ Evrope. Kakšna je Evropa, v kateri ¾elimo ¾iveti?

Razprava Evropa na tapeti, nedelja, 18. 5. ob 12.30, Šentjakobsko gledališèe, Krekov trg 2, Ljubljana.

Mladinski dogodek Evropa na tapeti bo povezal mlade predstavnike iz vrst slovenske civilne dru¾be in jim dal mo¾nost, da izrazijo svoja stališèa ter politièna mnenja, razpravljajo o idejah, strahovih, upih in sanjah, povezanih z Evropo. Tako kot Shakespearovo gledališèe Globe, je tudi arena EuroGlobe zgrajena tako, da je obèinstvo tako v medsebojnem dialogu kot tudi v dialogu s povabljenimi gosti, ki so na osrednjem odru. Predstavniki slovenskih mladinskih nevladnih organizacij bodo dobili prilo¾nost, da v zahtevni in raznoliki razpravi ter v navzoènosti predstavnikov evropskih institucij, slovenskega predsedstva EU, Evropskega mladinskega foruma in
ostalih vidnih evropskih osebnosti izrazijo svoja mnenja ter opozorijo na vprašanja, ki so zanje pomembna.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.