EMSOC 2009

Dru¹tvu ¹tudentov medicine Slovenije je v letu 2009 pripadla èast organizirati gostovanje Zbora in orkestra evropskih ¹tudentov medicine (European Medical Students Choir – EMSC in European Medical Students Orchestra – EMSO).

Zgodovina European medical students’ orchestra in European medical students’ choir

European Medical Students´ Orchestra (EMSO) je leta 1993 v Wurzburgu v Nemèiji ustanovila skupina študentov medicine. Prvotna godalna zasedba je v nekaj letih, zaradi velikega zanimanja študentov medicine iz vse Evrope, zrasla v simfonièni orkester s povpreèno okoli 50 èlani.

Orkester vsako leto gostuje v drugi dr¾avi, kjer gostovanje prostovoljno organizirajo lokalni študentje medicine. Mesta, v katerih je EMSO gostoval v prejšnjih letih, so Oxford, Barcelona, Stockholm, Aberdeen, Basel, Porto, Budimpešta, Praga, Dresden, Gdansk, Oslo, Bristol in Rim. Leta 1996 je EMSO gostoval v Ljubljani, kjer je koncert predvajala tudi RTV Slovenija.

European Medical Students´ Choir (EMSC) je bil ustanovljen leta 1996 v Londonu. Tako kot  EMSO tudi EMSC sestavljajo študenti medicine in mladi zdravniki iz vse Evrope. Vsako leto gostuje v drugi dr¾avi, kjer gostovanje vedno prostovoljno organizirajo lokalni študentje medicine. Mesta v katerih je EMSC gostoval v prejšnjih letih so London, Berlin, Budimpešta, Stockholm, Valladolid, Varšava, Riga, Edinburg, Porto in Heidelberg. Tudi EMSC je ¾e gostoval v Ljubljani – leta 1998. Z dvema dobrodelnima koncertoma so uspešno zbirali sredstva za pomoè pri izgradnji Nove pediatriène klinike v Ljubljani.

Tako za orkester kot za zbor je znaèilno, da vsako leto gostujeta v drugi dr¾avi; do sedaj sta skupaj gostovala samo v Stockholmu leta 1999, kjer sta skupaj izvedla Matejev pasijon skladatelja J.S.Bacha.

Predstavitev projekta

V Ljubljani bo gostovanje EMSO in EMSC potekalo od 31.7.2009 do 10.8.2009 (skupno 11 dni).  Prièakujemo pribli¾no 45-èlanski orkester in 55-èlanski zbor.

Udele¾enci letošnjega gostovanja so študentje medicine in mladi zdravniki, ki prihajajo iz Finske, Francije, Mad¾arske, Nemèije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Srbije, Švedske in Velike Britanije.

Tekom gostovanja bosta orkester in zbor zvadila skupni program ter ga izvedla na predvidenih dveh koncertih.

Vaje bodo v prvih dneh potekale loèeno po posameznih orkestrskih sekcijah oziroma zborovskih glasovih. Tako bomo dosegli kar najboljšo pripravljenosti udele¾encev za skupne vaje. Sledile bodo loèene vaje orkestra in zbora ter v zadnjih dneh skupne vaje orkestra z zborom. V povpreèju bodo udele¾enci koncertni program vadili pribli¾no 7 ur dnevno. Notno gradivo bomo vsem udele¾encem posredovali pred njihovim prihodom v Ljubljano. S tem jim ¾elimo omogoèiti kar najboljšo pripravljenost na skupne vaje ter èim bolj kakovostno izvedene koncerte.

Naši naèrti vkljuèujejo tudi izvedbo manjših koncertov komorne glasbe (nastopi zasedb kot so trio, kvartet in kvintet, ki bodo sestavljeni iz èlanov orkestra) v eni izmed ljubljanskih bolnišnic (Onkološki inštitut Ljubljana ali Univerzitetni klinièni center Ljubljana). S temi nastopi ¾elimo popestriti bivanje bolnikov v bolnišnicah in jim polepšati dan.

Oba koncerta, ki ju bosta skupaj izvedla EMSO in EMSC bosta dobrodelne narave. Denar od prodaje vstopnic in druge prostovoljne donacije bomo namenili za nakup CTG aparata za Ljubljansko porodnišnico. CTG je naprava, ki neinvazivno meri utrip ploda preko materinega trebuha ter s tem omogoèa nadzor nad ¾ivljenjskimi funkcijami dojenèka pred in med porodom.

Koncert bomo posneli na zgošèenko, predvidoma pa bo koncert posnela tudi RTV Slovenija.

Koncertni program bo obsegal:

•    Gašper Jereb: novo delo
•    Franz Schubert: SIMFONIJA št. 3 v D-duru
•    Jules Massenet: MEDITATION FROM THAIS
•    Marjan Grdadolnik: LAUDATE DOMINUM
•    Michele Josia: DE PROFUNDIS
•    Joseph Haydn: MAŠA SV. NICHOLASA (maša v G-duru) 

Koncerta bosta izvedena v cerkvi sv. Jurija v Piranu in v dvorani Marjana Kozine v Slovenski Filharmoniji. Trajala bosta med 60 in 100 minutami.

Cilj gostovanja EMSO in EMSC v Ljubljani je mednarodno povezovanje študentov medicine in mladih zdravnikov izven okvirjev rednega študija. S tem ¾elimo izboljšati mednarodne vezi med bodoèimi zdravniki in omogoèiti njihovo povezovanje tudi v prihodnosti ter v sklopu medicinskih vprašanj.

Vsi koncerti v sklopu programa bodo odprti za javnost – na ta naèin ¾elimo prispevati k raznovrstnosti kulturne ponudbe v Sloveniji v poletnih mesecih.

Tekom gostovanja bomo udele¾encem predstavili kulturne in naravno-kulturne znamenitosti Slovenije z organiziranimi izleti ter ogledi. S tem ¾elimo pripomoèi k prepoznavnosti Slovenije v Evropskem prostoru.

Evalvacija projekta bo potekala v dveh stopnjah. Prvi del se bo izvajal na udele¾encih orkestra in zbora, med katerimi bomo izvedli evalvacijsko anketo. Zbrane podatke bomo uredili in iz rezultatov potegnili zakljuèke. Ti bodo v pomoè nadaljnjim organizacijskim ekipam. Izvedli bomo tudi intervjuje s posameznimi sodelujoèimi in tako poskušali priti do èim veè osebnih izkušenj, ki bodo vkljuèevale mnenja o nadaljnjem razvoju projekta.

Drugi del bo obsegal mnenje strokovnih sodelavcev (dirigenta in zborovodkinje) o sami izvedbi projekta.

®ivljenjepisa zborovodkinje in dirigenta
 

MARTINA BATIÈ, zborovodkinja

Martina Batiè (rojena l. 1978) je po zakljuèeni diplomi leta 2002 na Akademiji za glasbo v Ljubljani, smer Glasbena pedagogika, odšla na študij zborovskega dirigiranja na Visoko šolo za glasbo v Münchnu, kjer je leta 2005 z odliko zakljuèila podiplomski študij. Trenutno je zaposlena v SNG Opera in balet v Ljubljani, kjer deluje kot zborovodja opernega zbora. V svojem prostem èasu projektno dirigira in na klavirju spremlja razliène pevske sestave in soliste. Poleg sodelovanj v ¾irijah razliènih zborovskih tekmovanj doma in v tujini, pripravlja in vodi seminarje o zborovskem dirigiranju. Med njene najodmevnejše dose¾ke sodi 1. nagrada na tekmovanju za mlade zborovske dirigente “Eric Ericson Award” na Švedskem leta 2006.

MARJAN GRDADOLNIK, dirigent

Marjan Grdadolnik je na Akademiji za glasbo v Ljubljani najprej diplomiral iz klarineta pri prof. Jo¾etu Kotarju, nato pa vpisal še študij dirigiranja v razredu prof. Milivoja Šurbka, ki ga je uspešno zakljuèil z diplomskim koncertom 9.1.2009.

Kot pedagog deluje na Glasbeni šoli Logatec, kjer pouèuje klarinet in vodi simfonièni orkester. Njegovi uèenci posegajo po najvišjih priznanjih na dr¾avnih in mednarodnih tekmovanjih.

S Simfoniènim orkestrom Glasbene šole Logatec je v letu 2007 koncertiral v Rimu. Veèkrat je dirigiral pihalnemu, januarja 2008 pa tudi Simfoniènemu orkestru Akademije za glasbo.

Od leta 1999 je dirigent Pihalnega orkestra Logatec, ki tekmuje v najvišji koncertni skupini. Z njim dosega odliène rezultate, saj se s tekmovanj redno vraèa z zlatimi plaketami. Je tudi èlan Slovenskega orkestra klarinetov in organist v domaèi ¾upniji Sv. Nikolaja, Logatec. Ukvarja se tudi s komponiranjem.

Je tudi dolgoletni dirigent MePZ Adoramus Logatec, s katerim se je udele¾eval dr¾avnih in mednarodnih tekmovanj. Leta 2000 je na tekmovanju v Pragi z zborom dosegel absolutno prvo mesto in bil izbran za najboljšega dirigenta tekmovanja.

V avgustu 2008 se je v Bukarešti udele¾il glasbenega festivala “Little Paris”. Po uspešno opravljeni avdiciji je bil izbran, da je na zakljuènem koncertu festivala dirigiral orkestru National Radio Orchestra Romania in z njim izvedel Beethovnovo 7. simfonijo v A-duru.
Za to izvedbo je tudi prejel Prešernovo nagrado na Akademiji za glasbo v letu 2008, hkrati pa še za izvedbo Requiema Bojana Adamièa s Pihalnim orkestrom Akademije za glasbo, v okviru Koncertnega abonmaja Akademije za glasbo v Ljubljani.

Program gostovanja

Petek, 31.7.

Prihod in sprejem udele¾encev
Udele¾ence bo ob prihodu sprejel predstavnik organizacijske ekipe, ki bo poskrbel za sprejem v Hostel DIC. Poskrbel bo, da bodo izpolnili uradne obrazce ter jih odpeljal do njihovih sob. Seznanil jih bo s pravili bivanja v Hostlu DIC ter splošnimi pravili, ki bodo veljala v èasu gostovanja. Seznanil jih bo tudi s predvidenim dnevnim urnikom in jim razdelil zemljevide mesta Ljubljane.
19:00 Uraden zaèetek gostovanja z veèerjo v Hostlu DIC. Po uradnem pozdravu vseh udele¾encev bo sledila veèerja v Hostlu DIC.
20:00 Spoznavni veèer. Po veèerji bo sledil spoznavni veèer udele¾encev, kjer bodo ti spoznali èlane organizacijske ekipe ter navezali prve stike z ostalimi udele¾enci gostovanja. Sledil bo dru¾abni program. 

Sobota,1.8.

8:00 – 8:45 samopostre¾ni zajtrk v Hostlu DIC. V okviru samopostre¾nega zajtrka bo dom ponudil:
•    veè vrst napitkov: sok, mleko, kava, èaj,
•    najmanj tri vrste kruha,
•    marmelado, maslo, margarino,
•    ¾itarice,
•    narezek s salamo in sirom,
•    sezonsko sadje.
9:00 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Ob devetih zbor udele¾encev pred Hostlom DIC ter odhod do prostorov za vajo. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala pa v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija. Na prvi vaji bo razdeljen notni material, doloèen bo tudi sede¾ni red v orkestru in zboru.
10:00 – 10:30 odmor. V odmoru bo poskrbljeno za osve¾itev udele¾encev z brezalkoholnimi pijaèami.
10:30 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
12:30 – 13:00 zakljuèek dopoldanskih vaj ter odhod v Hostel DIC na kosilo
13:00 kosilo v Hostlu DIC. Èas po kosilu je namenjen sprošèanju ter dru¾enju udele¾encev. Na svojo ¾eljo se bodo lahko odpravili v center mesta na kavo ali oglede.
15:00 – 17:30 vaje orkestra in zbora. Ob 15:00 bo zbor udele¾encev pred Hostlom DIC ter ponovno odhod v prostore za vajo.
16:15 – 16:30 odmor. V odmoru bo poskrbljeno za osve¾itev udele¾encev z brezalkoholnimi pijaèami.
16:30 – 17:30 vaje orkestra in zbora. Ob 16:30 zbor nastopajoèih pred Hostlom Dic ter ponoven odhod v prostore za vajo.
17:30 zbor udele¾encev ter odhod na veèerjo v Hostel DIC
18:00 veèerja v Hostlu DIC
19:30 – 21:00 vaje orkestra in zbora. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
po 21:30 Veèerno dru¾enje udele¾encev. V manjših skupinah se bomo sprehodili po starem mestnem jedru. 

Nedelja, 2.8.

8:00 – 8:45 samopostre¾ni zajtrk v Hostlu DIC
9:00 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Ob devetih zbor udele¾encev pred Hostlom DIC ter odhod do prostorov za vajo. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
10:00 – 10:30 odmor. V odmoru bo poskrbljeno za osve¾itev udele¾encev z brezalkoholnimi pijaèami.
10:30 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
12:30 – 13:00 zakljuèek dopoldanskih vaj ter odhod v Hostel DIC na kosilo
13:00 kosilo v Hostlu DIC. Èas po kosilu je namenjen sprošèanju ter dru¾enju udele¾encev.
15:00 – 17:30 ogled Ljubljane. Ob 15:00 zbor udele¾encev pred hostlom DIC. Sledil bo ogled mestnega jedra Ljubljane v skupinah po 15 udele¾encev.. Ogledali si bodo: Zmajski most, Pleènikove tr¾nice, Ljubljanski grad, Ljubljansko Stolnico, Magistrat in Robbov vodnjak. Nato se bomo sprehodili po Mestnem trgu in Starem trgu do NUK-a, Kri¾ank in parka Zvezda. Ogled bomo nadaljevali mino Parlamenta do Jakopièevega drevoreda ter ga zakljuèili na Prešernovem trgu, kjer bo skupinsko fotografiranje. Ob posameznih znamenitostih bo poskrbljeno za razlago najpomembnejših zgodovinskih in umetniških dejstev.
Po konèanem ogledu se bomo skupaj odpravili nazaj v Hostel DIC na veèerjo
18:00 veèerja v Hostlu DIC
19:30 – 21:00 vaje orkestra in zbora. Zbor udele¾encev ter odhod do prostorov za vajo.
po 21:00 Veèerno dru¾enje udele¾encev 

Ponedeljek, 3.8.

8:30 – 9:15 samopostre¾ni zajtrk v Hostlu DIC
09:30 – 18:00 ogled mesta Bled. Ob 9:30 zbor vseh udele¾encev pred hostlom DIC, kjer se bomo vkrcali v avtobusa. Med vo¾njo do Bleda bodo udele¾enci izvedeli pomembnejše podatke o zgodovini Bleda. Po prihodu na Bled se bomo sprehodil do Blejskega gradu, kjer bo mo¾nost ogleda grajskega muzeja ter prosti èas za fotografiranje. Sledilo bo kosilo, ki bo predvidoma okoli 13. ure. Po kosilu se bomo sprehodili po poti ob Blejskem jezeru ter se vkrcali v pletnje, s katerimi se bomo zapeljali na Blejski otok. Po vrnitvi z Blejskega otoka se bomo sprehodili nazaj v center mesta ter se vkrcali na avtobusa in se vrnili v Ljubljano, kjer bomo predvidoma ob 18. uri.
18:30 slovenska veèerja. Slovenska veèerja je namenjena predstavitvi tradicionalnih slovenskih jedi, ki jih bo pripravil Hostel DIC. Po veèerji bo sledil prost veèer za dru¾enje.

Torek, 4.8.
8:00 – 8:45 samoposte¾ni zajtrk v Hostlu DIC
9:00 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Ob devetih zbor udele¾encev pred Hostlom DIC ter odhod do prostorov za vajo. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
10:00 – 10:30 odmor. V odmoru bo poskrbljeno za osve¾itev udele¾encev z brezalkoholnimi pijaèami.
10:30 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
12:30 – 13:00 zakljuèek dopoldanskih vaj ter odhod v Hostel DIC na kosilo
13:00 kosilo v Hostlu DIC. Èas po kosilu je namenjen sprošèanju ter dru¾enju udele¾encev. Na njihovo ¾eljo se bodo lahko odpravili v center mesta na kavo ali oglede.
15:00 – 17:30 vaje orkestra in zbora. Ob 15:00 bo zbor udele¾encev pred Hostlom DIC ter ponovno odhod v prostore za vajo.
16:15 – 16:30 odmor. V odmoru bo poskrbljeno za osve¾itev udele¾encev z brezalkoholnimi pijaèami.
16:30 – 17:30 vaje orkestra in zbora. Ob 16:30 zbor nastopajoèih pred Hostlom Dic ter ponovno odhod v prostore za vajo.
17:30 zbor udele¾encev ter odhod na veèerjo v Hostel DIC
18:00 veèerja v hostlu DIC
19:30 – 21:00 vaje orkestra in zbora. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
po 21:30 Veèerno dru¾enje udele¾encev 

Sreda, 5.8.

8:00 – 8:45 samoposte¾ni zajtrk v Hostlu DIC
9:00 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Ob devetih zbor udele¾encev pred Hostlom DIC ter odhod do prostorov za vajo. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
10:00 – 10:30 odmor. V odmoru bo poskrbljeno za osve¾itev udele¾encev z brezalkoholnimi pijaèami.
10:30 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
12:30 – 13:00 zakljuèek dopoldanski vaje ter odhod v Hostel DIC na kosilo
13:00 kosilo v Hostlu DIC. Èas po kosilu je namenjen sprošèanju ter dru¾enju udele¾encev. Na njihovo ¾eljo se bodo lahko odpravili v center mesta na kavo ali oglede.
15:00 – 17:00 koncert komornih zasedb v UKC ali na Onkološkem inštitutu. Ob 15:00 zbor nastopajoèih pred Hostlom DIC ter odhod do mesta nastopa. Udele¾enci bodo v manjših skupinah (trio, kvartet ali kvintet) pripravili krajši koncertni program (prib. 45 minut), ter ga izvedli v avli UKC ali na Onkološkem inštitutu.
17:00 – 21:00 “International dinner”. “International dinner” je tradicionalna veèerja, kjer udele¾enci pripravijo znaèilne jedi iz lastnih dr¾av. Udele¾enci bodo najprej odšli v trgovino, kjer bodo kupili vse potrebne sestavine za pripravo jedi. Sledilo bo kuhanje v kuhinjah v Hostlu DIC (vsako nadstropje ima 2 manjši kuhinji). Kuhinjske pripomoèke (lonci, pribor…) bomo priskrbeli organizatorji. Ko bodo vse jedi pripravljene, bo sledila skupna veèerja. Po veèerji bo prost veèer za dru¾enje. 

Èetrtek, 6.8.

8:00 – 8:45 samoposte¾ni zajtrk v Hostlu DIC
9:00 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Ob devetih zbor udele¾encev pred Hostlom DIC ter odhod do prostorov za vajo. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
10:00 – 10:30 odmor. V odmoru bo poskrbljeno za osve¾itev udele¾encev z brezalkoholnimi pijaèami.
10:30 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
12:30 – 13:00 zakljuèek dopoldanski vaje ter odhod v Hostel DIC na kosilo
13:00 kosilo v Hostlu DIC. Èas po kosilu je namenjen sprošèanju ter dru¾enju udele¾encev. Na njihovo ¾eljo se bodo lahko odpravili v center mesta na kavo ali oglede.
15:00 – 17:30 vaje orkestra in zbora. Ob 15:00 bo zbor udele¾encev pred Hostlom DIC ter ponovno odhod v prostore za vajo.
16:15 – 16:30 odmor. V odmoru bo poskrbljeno za osve¾itev udele¾encev z brezalkoholnimi pijaèami.
16:30 – 17:30 vaje orkestra in zbora. Ob 16:30 zbor nastopajoèih pred Hostlom Dic ter ponovno odhod v prostore za vajo.
17:30 zbor udele¾encev ter odhod na veèerjo v Hostel DIC
18:00 veèerja v Hostlu DIC
19:30 – 21:00 vaje orkestra in zbora. Zbor bo imel vaje po glasovih v predavalnicah Medicinske fakultete, pihala, trobila in godala v prostih uèilnicah Hostla DIC ter v prostorih RTV Slovenija.
po 21:30 Veèerno dru¾enje udele¾encev

Petek, 7.8.
8:00 – 8:45 samoposte¾ni zajtrk v Hostlu DIC
9:00 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Ob devetih zbor udele¾encev pred Hostlom DIC ter odhod do prostorov za vajo. Skupna vaja zbora in orkestra bo potekala v prostorih RTV Slovenija.
10:00 – 10:30 odmor. V odmoru bo poskrbljeno za osve¾itev udele¾encev z brezalkoholnimi pijaèami.
10:30 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Skupna vaja zbora in orkestra bo potekala v prostorih RTV Slovenija.
12:30 – 13:00 zakljuèek dopoldanski vaje ter odhod v Hostel DIC na kosilo
13:00 kosilo v Hostlu DIC. Èas po kosilu je namenjen sprošèanju ter dru¾enju udele¾encev. Na njihovo ¾eljo se bodo lahko odpravili v center mesta na kavo ali oglede.
15:00 – 17:30 vaje orkestra in zbora. Ob 15:00 bo zbor udele¾encev pred Hostlom DIC ter ponovno odhod v prostore za vajo.
16:15 – 16:30 odmor. V odmoru bo poskrbljeno za osve¾itev udele¾encev z brezalkoholnimi pijaèami.
16:30 – 17:30 vaje orkestra in zbora. Ob 16:30 zbor nastopajoèih pred Hostlom Dic ter ponovno odhod v prostore za vajo.
17:30 zbor udele¾encev ter odhod na veèerjo v Hostel DIC
18:00 veèerja v hostlu DIC
19:30 – 21:00 vaje orkestra in zbora. Skupna vaja zbora in orkestra bo potekala v prostorih RTV Slovenija.
po 21:30 veèerno dru¾enje udele¾encev

Sobota, 8.8.
8:00 – 8:45 samoposte¾ni zajtrk v Hostlu DIC
9:00 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Ob devetih zbor udele¾encev pred Hostlom DIC ter odhod do prostorov za vajo. Skupna vaja zbora in orkestra bo potekala v prostorih RTV Slovenija.
10:00 – 10:30 odmor. V odmoru bo poskrbljeno za osve¾itev udele¾encev z brezalkoholnimi pijaèami.
10:30 – 12:30 vaje orkestra in zbora. Skupna vaja zbora in orkestra bo potekala v prostorih RTV Slovenija.
12:30 – 13:00 zakljuèek dopoldanski vaje ter odhod v Hostel DIC na kosilo
13:00 kosilo v Hostlu DIC
14:30 odhod v Piran. Zbor udele¾encev pred hostlom DIC ter vkrcanje v avtobusa. Predviden prihod v Piran ob 16:30. Sledila bo postavitev odra in tonska vaja v cerkvi sv. Jurija. Od 18:30 do 20:00 prosto za sprehod po Piranu ter ogled najpomembnejših znamenitosti (Tartinijev trg, mestno obzidje…)
21:00 – 22:30 koncert v cerkvi sv. Jurija v Piranu
22:30 vrnitev v Ljubljano. Po zakljuèenem koncertu bomo pospravili koncertni prostor ter se vrnili v Ljubljano. Predviden prihod v Ljubljano je ob 24:00. 

Nedelja, 9.8.

8:30 – 9:15 samoposte¾ni zajtrk v Hostlu DIC
9:30 – 12:30 generalka v Slovenski filharmoniji. Zbor pred Hostlom DIC od 9:30 ter odhod do Slovenske filharmonije, kjer bomo imeli generalko. Udele¾encem bodo dodeljene garderobe, kjer bodo lahko odlo¾ili svoje osebne predmete ter se pred koncertom preoblekli v koncertne obleke. Po generalki odhod na kosilo v Hostel DIC.
13:00 kosilo v Hostlu DIC. Prosto popoldne za sprehod po Ljubljani, poèitek pred zakljuènim koncertom.
17:30 veèerja v Hostlu DIC
19:00 zbor v Slovenski filharmoniji. Priprava nastopajoèih na koncert.
20:00 – 22:00 koncert v Slovenski filharmoniji
22:30 zakljuèna zabava. Po koncertu se bomo vrnili v Hostel DIC, kjer bo organizirana pogostitev za udele¾ence ter zakljuèna zabava. Na pogostitvi se bo tudi uradno zakljuèilo gostovanje Zbora in orkestra evropskih študentov medicine v Ljubljani. 

Ponedeljek, 10.8.

Po samopostre¾nem zajtrku bo sledila odjava udele¾encev iz Hostla DIC ter odhod udele¾encev domov.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.