Brezplačno do vozniškega izpita!

©tudentarija in avto¹ola Ideal bosta 3 sreène¾e nagradila z brezplaènimi urami vo¾nje! Ne zamudi te izjemne prilo¾nosti!

»Moram kupiti knjige, meseèno vozovnico, plaèati prvi obrok za študentski dom, rabim še nove obleke in èevlje… Pa še k frizerju moram. Imam pa minus na raèunu. O opravljanju izpita za avto ne upam niti razmišljati, ker bom ta projekt spet moral/a prelo¾iti na naslednje leto…«
Vam je ta scenarij kaj znan? Poznamo veliko študentov, ki v teh dneh razmišljajo toèno tako. Zato smo se skupaj z avtošolo Ideal odloèili, da bomo nekomu izmed vas polepšali zaèetek novega šolskega leta na tak naèin, da mu/ji bomo omogoèili BREZPLAÈNO OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA, saj mu bomo podarili brezplaènih 30 ur vo¾nje v avtošoli Ideal, še 2 sreène¾a pa bomo nagradili s po 5brezplaènimi urami!
Avtošola Ideal se nahaja na Zaloški 163 in vam nudi storitve za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorij A, B in H. Gre za prijazno ekipo inštruktorjev, kar so dokazali ¾e s tem, da so se takoj z veseljem odzvali na našo pobudo za pomoè študentom. Tudi sicer pa je prijaznost znaèilnost njihovega poslovanja – med drugim so znani tudi po tem, da so se svojim uèencem pri vo¾njah pripravljeni prilagajati tako èasovno kot lokacijsko.
Na njihovi spletni strani www.as-ideal.si si lahko preberete kakšni so pogoji za opravljanje vozniškega izpita, kako potekajo teèaji CPP, pravtako pa se lahko preko spletne strani tudi prijavite na vse storitve.

NAGRADNA IGRA
Nagradna igra bo potekala v dveh krogih. V prvem krogu bo naloga lahka – na email naslov nagradna@studentarija.net pošljite email z naslovom »Avtošola Ideal«, pripišite svoje kontaktne podatke in odgovor na nagradno vprašanje ter se s tem uvrstite v drugi krog tekmovanja. Prvi krog tekmovanja bo tako potekal do 7.11.2010.
Nagradno vprašanje 1. kroga nagradne igre:
Kateri od spodaj naštetih avtomobilov vozijo tudi v avtošoli Ideal?
a)    Peugeot 206
b)    Kia Cee’d
c)    Opel Astra
 
Namig: Odgovor najdete na njihovi spletni strani.
Vsi, ki boste sodelovali v nagradni igri, poskrbite tudi, da boste z istim email naslovom registrirani tudi na portalu Študentarija.net, saj se bo nagradno vprašanje v 2. krogu nagradne igre skrivalo v enem od naših prihodnjih mailingov, ki jih bomo novembra pošiljali vsem registriranim uporabnikom.
V 2. krogu nagradne igre pa bo naloga nekoliko te¾ja, saj bo v finalni izbor prišlo samo 10 kandidatov, ki bodo prvi odgovorili na nagradno vprašanje v 2. krogu tekmovanja. Tako vprašanje kot odgovor se bosta kot reèeno skrivala v enem od naših prihodnjih mailingov, zato bodite pozorni in odgovorite na nagradno vprašanje takoj ko prejmete naš email. Da pa vam nalogo malce olajšamo, vam namignemo, da bomo email poslali v prvi polovici meseca novembra. Pogoj za sodelovanje v 2. krogu tekmovanja je pravilen in pravoèasen odgovor na vprašanje v 1. krogu tekmovanja. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s spodaj napisanimi pravili.
Med 10 finalisti bomo nato raèunalniško iz¾rebali enega sreène¾a/sreènico, ki ji bomo skupaj z avtošolo Ideal podarili 30 brezplaènih ur vo¾nje pri avtošoli Ideal, dva sodelujoèa pa bomo nagradili s 5 brezplaènimi urami vo¾nje. Nagradna igra se zakljuèi, ko v 2. krogu prejmemo prvih 10 emailov s pravilnimi odgovori. Nagrajenci bodo o nagradi in njenem prevzemu obvešèeni po emailu, zakljuèek nagradne igre pa bo objavljen tudi v novici na prvi strani našega portala.
Za kakršnekoli informacije o nagradni igri se lahko obrnete na email info@studentarija.net
Sreèno!
 

 
Pravila nagradne igre:
 
1. Definicije

Ponudnik nagradne igre je spletni portal Studentarija.net, preko katerega poteka dostop do nagradne igre. Ponudnik je odgovoren za delovanje, organizacijo in izvajanje nagradne igre.

Organizator nagradnega kviza je Ideal, avtošola, d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana, in tudi prispeva nagrado.

Uporabnik je lahko vsaka fizièna ali pravna oseba, ki lahko dostopa do spletnega naslova https://www.studentarija.net, ter se s sodelovanjem v nagradni igri strinja s tem, da se njegovo ime, priimek, naslov in e-naslov posredujeta organizatorju glasovanja. E-naslov lahko organizator uporablja za obvešèanje v prihodnosti, ne sme pa ga posredovati tretji osebi.

 
2. Pravila, pogoji in cene
Zmagovalca bo doloèil ¾reb po konèanem 2. krogu nagradne igre. Pogoj za uvrstitev v 2. krog nagradne igre  je pravilni in pravoèasni odgovor na vprašanje v 1. krogu nagradne igre. V ¾reb po 2. krogu nagradne igre se uvrsti prvih 10 pravilnih odgovorov. Nagrade se bodo prevzemale osebno na naslovu organizatorja. Vsak posameznik lahko sodeluje le z enim email naslovom.

Za sodelovanje v tej nagradni igri ni starostnih omejitev.

 
Sodelujoèi se s sodelovanjem v igri strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.

V ¾rebanju za nagrado (èeprav lahko sodelujejo v nagradni igri) ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v podjetjih Lelja Vidan s.p. in Ideal avtošola d.o.o. ter njihovim o¾jim dru¾inskim èlanom, obstojeèim uèencem avtošole Ideal in drugim osebam, ki so vkljuèene v organizacijo nagradne igre.

3. ®rebanje in nagrada
Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom skrbi komisija v sestavi dveh èlanov, ki sta predstavnika ponudnika.

Razglasitev nagrajenca bo 15.12.2010 na spletni strani Studentarija.net

 
Komisija bo izmed vseh veljavnih sodelovanj v igri razglasila skupaj 3 nagrajence.

Prvonagrajeni prejme 30 brezplaènih ur vo¾nje v avtošoli Ideal, drugo in tretjeuvršèeni prejmeta 5 brezplaènih ur vo¾nje v avtošoli Ideal.
 
Nagrajenci bodo o nagradi obvešèeni tako, da bodo na e-mail naslov prejeli e-pošto, v kateri bodo nadaljnje informacije o tem, kje in kako prevzeti nagrado. Nagrajenec se mora odzvati v roku navedenem v e-mail sporoèilu. V primeru, da se v tem roku ne javi, izgubi pravico do nagrade in ¾reb se ponovi.

Prevzem nagrade
Za prevzem nagrade mora nagrajenec predlo¾iti:


• osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
• davèno številko
ter navesti davèni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.

Organizator nagradne igre si pridr¾uje pravico, da ne podeli nagrade, èe:
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
• se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Èe nagrajenec v 30 dneh po razglasitvi ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugaènega nadomestila.
Nagrade ni mogoèe zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoèe prenesti na drugo osebo.

Ostalo
Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmaèenja komisija.
Vse odloèitve komisije so dokonène in nanje ni mogoèa prito¾ba.
Organizator nagradnega kviza hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre na naslednji naèin:
• vse podatke nagrajenca, vkljuèno z njegovo davèno številko Organizator nagradnega kviza hrani na ustrezen naèin še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini,
• Ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene.
Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

Odgovornost in reklamacije
Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoèi, do katere bi prišlo zaradi tehniènih te¾av pri operaterju omre¾ja ali na omre¾jih pogodbenih partnerjev organizatorja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradne igre in ponudnik nista odgovorna za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napaène uporabe in neznanja uporabnika.

Vsem sodelujoèim v kvizu sta zagotovljeni podpora in pomoè na elektronskem naslovu info@studentarija.net

 
5. Konène doloèbe
Organizator nagradne igre lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren naèin in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V èasu trajanja nagradne igre so pravila na vpogled udele¾encem na https://www.studentarija.netKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.