Bovec

Predstavitev obèine Bovec

BOVEC, DOLINA SOÈE

 

O Bovškem

Bovško, ki je doma v osrèju Triglavskega narodnega parka, slovi po smaragdni reki Soèi in njeni pravljièni dolini, nad katero se vzpenjajo mogoèni alpski vršaci. Edinstven prostor za aktivni oddih, pohodništvo, kolesarjenje, kajakaštvo, rafting, soteskanje, muharjenje, golf, športno plezanje, tenis, smuèanje in še mnoge druge aktivnosti, ostaja eden najbolj neokrnjenih kotièkov narave v Sloveniji, kjer se boste lahko dodobra nau¾ili narave in pestre kulturne dedišèine. De¾ela, ki je lani prejela naziv Evropske destinacije odliènosti, je preprièala tudi Disneyeve ustvarjalce, da so na Bovškem posneli pravljico Zgodbe iz Narnije.

Zakaj obiskati Bovec?

Le malokatera pokrajina ponuja v poletnem èasu toliko razliènih mo¾nosti za športno udejstvovanje kot je Bovško. Turist lahko u¾iva prav v vseh dimenzijah: v vodi, na zemlji in zraku. Mehkoba zelenih planot, mraène sence sotesk in številnih slapov, igriv ples barv v globokih tesneh, kamnite èipke kraškega sveta, prekrasni razgledi, ki segajo do morja in oèaka Triglava. Poezija u¾itkov ob tem zajame vsakega turista, ki se odloèi svoj dopust pre¾iveti na Bovškem. Vsak dan druga dogodivšèina, vsak dan dru¾enje z drugimi prijaznimi vodniki in aktivnega dopusta bo, kot bi mignil konec. Ostali pa bodo nepozabni spomini na eno najlepših alpskih dolin – Bovško. Reka Soèa ponuja kar precej mo¾nosti za rekreacijo, med drugim ponuja mo¾nost vo¾nje s kajakom, reènim bobom ali gumijastim èolnom (rafting), hkrati pa se na njej odvija tudi ribolov in celo bungee jumping.

Vsekakor v Bovcu veèina športnih navdušencev pride na svoj raèun, saj se lahko preizkusijo tudi v jadralnem padalstvu in letalstvu, jahanju, golfu, jamarstvu, paintballu, ali pa se enostavno podajo na izlet s štirikolesniki. Seveda Bovec ponuja izjemen izziv tudi za pohodnike in kolesarje (downhill in gorsko kolesarjenje).

Prebivalci Bovškega pa so od nekdaj sloveli tudi kot dobri in zagnani smuèarji. Nekoè s snegom bogate zime so praktièno na vsakem bregu, v vsaki vasi, omogoèale dobro smuko. Z izgradnjo smuèarskega centra Kanin pa so se ljubiteljem smuèanja odprle neslutene mo¾nosti u¾ivaškega smuèanja na veèmetrski sne¾ni odeji. S postopnim dograjevanjem infrastrukture proti italijanski strani Kanina pa se smuèišèe preobra¾a v sodoben in srednje velik evropski smuèarski center. Kanin je edino slovensko smuèišèe s smuèarskimi tereni nad 2000 metrov nadmorske višine. Sonèna lega, naraven suh sneg, velièastni razgledi od osrèja Alp do Tr¾aškega zaliva dajejo kaninskemu smuèišèu dušo. Za nezahtevne smuèarje pa so v Logu pod Mangrtom in Trenti tudi prijetna manjša smuèišèa, ki so tudi nadomestna v primeru slabših vremenskih razmer na Kaninu.

Ob smuèanju se turisti lahko pomerijo tudi v teku na smuèeh, freeride smuèanju, sankanju, lednem plezanju, in drsanju, preizkusijo pa se lahko celo v hoji s krpljami ali pa se podajo na izlet s pasjo vprego.

Poleg športnih entuziastov pa je Bovec izjemno privlaèen tudi zaradi svojih naravnih in kulturnih znamenitosti. Najbolj prepoznavna naravna znamenitost je prav gotovo reka Soèa. Za mnoge najlepša evropska reka pod okriljem dvatisoèakov v ¾ive skale zarisuje najtesnejše soteske, v prod vtiska svojo najširšo strugo, morju prinaša svoje najsilnejše hudourniške vode. Svet ob Soèi, ljub ¾e davnim prednamcem, je privlaèil Trentarje, ki so se kot prvi vodniki podajali na najvišje vrhove. Zapeljeval je iskalce èude¾ne ro¾e mogote, mamil je lovce, ki so sanjali o najdragocenejšem zlatorogu. Mikal je Habsbur¾ane in Beneèane. Bil je prizorišèe najhujših bojev prve svetovne vojne … Danes privlaèi z neokrnjeno naravo, z rastlinskim in ¾ivalskim bogastvom, s kulturno dedišèino, z brezmejnimi mo¾nostmi razgledovanj, potepanj, preizkušanj moèi, z uresnièevanj sanj.

Prava paša za oèi so tudi druge naravne znamenitosti. Mogoèen slap Boka, ki svoje vode zbira v pogorju s kraškimi jamami in brezni prepletenega Kanina, prosto pada najprej 106 m, takoj za tem še 30 m globoko. Boka je najbolj vodnat slap v Sloveniji ter med najvelièastnejšimi v Evropi. Za ljubitelje voda je nepogrešljiv tudi obisk velièastnih Velikih soških korit in izvira Soèe, otroško neugnane in prvinsko èiste modrozelene  reke. Med pomembnejše naravne znamenitosti spada Prestreljeniško okno, naravno okno v Kaninskem pogorju, ki ga poleti zelo radi obiskujejo pohodniki.

Veèina znamenitosti le¾i v Triglavskem narodnem parku, kjer se najvišji vrhovi pnejo nad dva tisoè metrov visoko, najgloblje kraške jame pa segajo veè kot tisoè metrov globoko.

Najboljši zaèetek raziskovanja velièastnega parka je obisk informacijskega središèa v Trenti, najlepša do¾ivetja pa omogoèajo številne urejene poti. Na njih s pomoèjo domišljije o¾ivijo najznamenitejše pravljice o Zlatorogu, èigar rogovi so kljuè do zlata v gori Bogatin in iz èigar krvi vznikajo najzdravilnejše triglavske ro¾e. S pomoèjo informacijskih tabel v parku potuješ skozi èas do ¾ivljenja prvih gornikov, trdo¾ivih pastirjev, skozi plasti zemlje do globin kraškega podzemlja pod višavami skalnega površja.

Kadar lahko našteješ tisoèere presenetljivosti, ne veš, katera se najgloblje vtisne v srce. So to v skale zarezane škraplje in ¾lebièi ali nenavadna sreèanja alpskega in mediteranskega neba? So to v alpskem svetu edinstvene stavbe ovèjih planin ali ritem jezika domaèinov? So to odmevi davne vojne vihre ali šumenje voda? Prese¾niki so le okvir vsakomur najljubših do¾ivetij – pa naj gre za najmogoènejši slap Boka in za ostenja z najveèjo višinsko razliko nad potokom Krajcarica, za najbolj pretresljive oglede linij Soške fronte na Rombonu in vojne predstave v trdnjavi Klu¾e nad najo¾jim delom doline Koritnice, ali pa preprosto le za najizvirnejše okuse bovške kuhinje, v kateri kraljujejo èompe (krompir) z ovèjim sirom in skuto …

De¾ela Bovška je posejana z mnogimi kulturnimi spomeniki, mnogi izmed njih ovekoveèujejo slavne dogodke iz polpretekle zgodovine, tako prizorišèa bojev v I. in II. svetovni vojni, kot tudi dogodkov iz 19.stoletja.

Ob glavni cesti Bovec – Trenta na desni (pribl. 1,5 km iz Kal-Koritnice) stoji tovorna ¾iènica na Golobar. Ena izmed zadnjih ¾iènic na slovenskem; spada med redke ohranjene. Kro¾na ¾iènica, imenovana tolminka, uporabna za spravilo lesa s te¾ko dostopnih krajev, postavljena v letih 1931-1935; zadnji pogon je bil l. 1969; dol¾ina linije je 2100 m, višinska razlika je 638 m, zmogljivost je 100 m3/ dan.

Zanimivost – Izlet po Soški poti in obisk turistiène kmetije

Vodenje po Soški poti poteka po zgornjem delu Soške poti z zaèetkom pri izviru Soèe in koncem pri Domu Trenta, informacijskem središèu TNP.

Zdru¾uje toliko izjemnih naravnih in kulturnih posebnosti morda najskrivnostnejše doline Julijskih Alp, da jih èlovek ob prvem obisku le te¾ko dojame in sam pri sebi uredi. Stare trentarske steze, povezane v naravoslovno pot, vodijo po mirnih predelih doline od izvira Soèe do Bovca.

Vodenje: v juliju in avgustu – vsak èetrtek ob 9. uri; zbor pri izviru Soèe ali po dogovoru.

Dogodki v obèini

Na Bovškem imajo polno zanimivih prireditev, ki jih je vredno obiskati. Vabila na športne, kulturne in druge prireditve najdete v stolpcu “Koledar dogodkov” na tej spletni strani. S klikom na rumeno obarvani datum, se vam bodo prikazale prireditve, organizirane na tisti dan.

Eden bolj znanih dogodkov v obèini je mednarodni festival odrskih umetnosti Klu¾e. Festival Klu¾e ¾e od zaèetka navdihujeta monumentalna trdnjava Klu¾e in okolica, zato je usmerjen k raziskovanju uprizarjanja v razliènih ambientih, kar pomeni poseben adrenalin za ustvarjalce, organizatorje in tudi gledalce. Celo slabo vreme ali de¾ prinašata svoje v dramatièno napetost prièakovane uprizoritve. Zato Festival poèasi, a vztrajno širi svoje uprizoritvene prostore in sledi konceptu, da je Posoèje s svojimi zgodovinsko-kulturnimi danostmi en sam uprizoritveni ambient, ki ga morajo odkrivati tako ustvarjalci kot gledalci.

Bovec slovi tudi po ¾ivahnem utripu Bovških èetrtkovih veèerov. Vsak poletni èetrtek se na Bovškem trgu najprej predstavijo Folklorna skupina Bc in Buške èeèe, v nadaljevanju pa obiskovalce zabava katera izmed glasbenih skupin.

Pomembnejše prireditve v občini:

Marec … EMAUS, tekmovanje v smuèanju po starem

Februar … BOFF in FREERIDE BATTLE: Bovški outdoor film festival in tekmovanje v smuèanju prostega sloga

Maj … Zgodbe Soèe

Junij … H nogem z’ èompe an skuto, Bovec trek race
… Trenta ars, slikarska, umetniška kolonija
… Mednarodni folklorni festival
… Slovenija kolesari na Bovškem

Julij  … Buški dan
…  Bovški èetrtkovi veèeri
…  Festival Klu¾e
…  Kmeèke igre
…  Kontrabantarski pohod
…  Trentarski senjem
…  Mednarodni glasbeni forum Trenta

Avgust  …  Bovški èetrtkovi veèeri
… Festival Klu¾e
… Kolesarski vzpon na Mangrt

September … Alpski pokal

Oktober … Festival pohodništva: Buški pohodniški dnevi

Viri in povezave

http://www.bovec.siKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.