4. EUP v rokometu

Ljubljana bo med 15. in 21. junijem 2009 gostila 4. Evropsko univerzitetno prvenstvo (EUP) v rokometu. Evropska univerzitetna ¹portna zveza je organizacijo tokratnega prvenstva zaupala Univerzi v Ljubljani in njeni ¹portni zvezi. Pri tem gre za ¹portno-dru¾abni dogodek visoke kakovosti, namenjen sreèanju ¹tudentov-¹portnikov iz cele Evrope, ki bo nedvomno prispeval k razvoju in promociji univerzitetnega ¹porta, razvoju rokometa ter ¹ir¹i promociji Ljubljane in Slovenije.

Partnerstvo za razvoj univerzitetnega športa

Nabor partnerjev, ki sodelujejo na projektu, govori o tem, da gre za velik in pomemben dogodek. Pri organizaciji in izvedbi projekta so zdru¾ili moèi Univerza v Ljubljani, Mestna obèina Ljubljana, Rokometna zveza Slovenije in Študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Vsi omenjeni partnerji so pripravljenost na sodelovanje pri projektu izrazili ¾e v fazi priprave kandidature za organizacijo EUP v rokometu.

Vlogo predsednika Èastnega odbora je prevzel ¾upan Mestne obèine Ljubljana g. Zoran Jankoviæ.  V èastnem odboru pa so še številni drugi ugledni predstavniki javnega ¾ivljenja in sicer: minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšiè, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo g. Gregor Golobiè, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije mag. Janez Kocijanèiè, rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Ivan Rozman, rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Rado Bohinc, predsednik Univerze v Novi Gorici dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Rokometne Zveze Slovenije g. Franjo Bobinac, predsednik Študentske organizacije Univerze v Ljubljani g. Jernej Štromajer direktor podjetja Riko d.o.o. g. Janez Škrabec, predsednik Športne zveze Ljubljane mag. Janez Sodr¾nik, dekan Fakultete za šport Univerze v Ljubljani prof. dr. Milan ®van, predsednik Slovenske univerzitetne športne zveze prof. dr. Otmar Kugovnik in èlanica strokovnega sveta RZS ter trenerka dvakratnih evropskih prvakinj – ekipe KRIM Mercator – dr. Marta Bon.

O evropskem univerzitetnem prvenstvu v rokometu

Prvo EUP v rokometu je bilo organizirano 2006 v Besanconu v Franciji, drugo 2007 v Lodzu na Poljskem in tretje leta 2009 v Nišu v Srbiji. Èeprav je EUP v rokometu dokaj mlado tekmovanje, po številu udele¾encev ¾e sodi med veèja evropska univerzitetna športna sreèanja. Hkrati po kakovosti sodi med visoko kakovostna tekmovanja, tako po organizacijski, kot predvsem po športni plati. Èlani univerzitetnih ekip  pa so veèinoma kakovostni in vrhunski športniki, pogosto tudi èlani dr¾avnih rokometnih reprezentanc. Prvenstvo tvorita dva turnirja: ¾enski in moški. Izrazita kakovost tekmovanja, mednarodna zastopanost in vrhunska organizacija pa ponujajo udele¾encem mo¾nost pridobivanja dragocenih izkušenj in novih poznanstev. Na èetrtem EUP v Ljubljani prièakujemo 16 moških in 10 ¾enskih univerzitetnih ekip oziroma veè kot 500 udele¾encev.
Zlata medalja za rokometaše Univerze v Ljubljani na 3. EUP v rokometu

Moška rokometna reprezentanca Univerze v Ljubljani je na 3. Evropskem univerzitetnem prvenstvu v rokometu, ki je potekalo v Nišu v Srbiji med 20. in 26. 7. 2008, osvojila prvo mesto. Ta vrhunskih dose¾ek je, pod taktirko trenutnega trenerja rokometnega kluba Slovan Borisa Denièa, dosegla s srèno prizadevnostjo in levjo borbenostjo. Èlani zlate reprezentance 2008 so bili: Matev¾ Èemas, Rok Krašna, Klemen Cehte, David Miklavèiè, Jan Gregorc, Andrej Èermelj, Sebastjan Obajdin, Vedran Prgomet, Uroš Èuk, Grega Karpan, Marko Radelj, Dragan Keviè, Primo¾ Dro¾ina, Bla¾ Šalamon; trener Boris Deniè, fizioterapevt Miran Maksimoviè.

Ta izjemni dose¾ek študentov Univerze v Ljubljani hkrati govori o tem, da je na Univerzi v Ljubljani doma res kakovostni šport, kar je tudi posledica strateške odloèitve Univerze v Ljubljani, da aktivno uveljavlja model spodbujanja vkljuèevanja kakovostnih in vrhunskih športnikov študentov v univerzitetne športne klube in lastne športne reprezentance.

Èlani reprezentanc Univerze v Ljubljani
 
MOŠKA

1     Vrbinc An¾e          Ekonomska fakulteta
2     Èemas Matev¾        Ekonomska fakulteta
3     Bajram Dino            Fakulteta za dru¾bene vede
4     Gregorc Jan         Fakulteta za elektrotehniko
6     Svetelšek Miha        Fakulteta za raèunalništvo
7     Dro¾ina Primo¾        Fakulteta za strojništvo
8     ®upiè Gregor        Fakulteta za strojnišvto
9     Abrahamsberg Èrt        Fakulteta za strojnišvto
10   Karpan Gregor        Fakulteta za šport
11   Rapotec Uroš        Fakulteta za šport
12   Obajdin Sebastjan        Fakulteta za šport
13   Zbièajnik Benjamin    Fakulteta za šport
14   Skube Staš            Fakulteta za šport
15   Flajs Matej            Filozofska fakulteta
16   Grm Boštjan            Pedagoška fakulteta
17   Mirnik Luka            Zdravstvena fakulteta
 
®ENSKA
1    Šon Maja            Fakulteta za socialno delo
2    Skutnik Nuša        Medicinska fakulteta
3    Baèar Jana            Medicinska fakulteta
4    Jerièek Nina            Fakulteta za šport
5    Mitruševska Ne¾a        Ekonomska fakulteta
6    Irman Neli            Fakulteta za šport
7    Bojoviè Zala            Filozofska fakulteta
8    Gojkoviè Mirjana        Fakulteta za šport
9    Nagliè Dolores        Fakulteta za elektrotehniko
10  Breznik Maja        Fakulteta za dru¾bene vede
 
Seznam udele¾encev

MOŠKI

1. CRO, Sveuèilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2. CYP, University of Cyprus
3. FRA, INSA de Lyon
4. FRA, team not yet appointed
5. GER, Erlangen-Nurnberg University
6. GER, German Sport University Köln
7. NED, Radboud University
8. POR, University of Minho
9. RUS, Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism
10. SLO, University of Ljubljana
11. TUR, Ankara University
12. TUR, Gazi University

®ENSKE

1. GER, Erlangen-Nurnberg University
2. FRA, INSA de Lyon
3. FRA, ASUDA Valence
4. POL, University of Vincent Pol
5. POR, University of Porto
6. SLO, University of Ljubljana
7. TUR, Kastamonu University

 

 

 

dan

Aktivnosti

lokacija

14. 6. 2009

Nedelja

 

-  do 20:00: prihodi in akreditiranje

-  20:00: ¾reb

- 21:00: tehnièni sestanek vodij ekip

-  20:00: sestanek sodnikov

-  12:00-19: treningi

- Hotel Park

- Menza RD

- Menza RD

- Hotel Emonec

- Dvorane

15. 6. 2009

Ponedeljek

 

-  9:30-17:30: treningi in tekmovanja (1. del)

-   ob 9h, 13h, 16h: predstavitev UL

- ob 10h, 14h, 17h: turistièni ogled Ljubljane

- ob 13h, 17h, 15h: obisk ŠOU v Ljubljani

- 17:30: okrogla miza »Slovenija, rokometna velesila?«

-  19:00: otvoritvena slovesnos

-  20:30 veèerni zabavni program

 

 

- Dvorane

- Rektorat

- Prešernov trg

- Kersnikova 4

- UL FŠ

- Kodeljevo

- KMŠ

16. 6. 2009

Torek

- 10:00-20:00: treningi in tekmovanja (1. del) 

-  12:00-14:00: otroški dan rokometa

-  ob 9h, 13h, 16h: predstavitev UL

- ob 10h, 14h, 17h: turistièni ogled Ljubljane

- ob 13h, 17h, 15h: obisk ŠOU v Ljubljani

- 19:00: sprejem predstavnikov ekip pri rektorici UL

- 20:30: veèerni zabavni program

 

 

- Dvorane

- Prešernov trg

- Rektorat

- Prešernov trg

- Kersnikova 4

- Rektorat

-  KMŠ

 

17. 6. 2009

Sreda

- 10:00-20:00: treningi in tekmovanja (1. del) 

- ob 9h, 13h, 16h: predstavitev UL

- ob 10h, 14h, 17h: turistièni ogled Ljubljane

- ob 13h, 17h, 15h: obisk ŠOU v Ljubljani

- 20:30: veèerni zabavni program – dobrodošlica

 

- Dvorane

- Rektorat

- Prešernov trg

- Kersnikova 4

-  KMŠ

 

18. 6. 2009

Èetrtek

tekmovanj prost dan

 

- turistièni izleti po Sloveniji 

 

- 17:30 okrogla miza »Quo vadis, univerzitetni šport?«

- 20:30 veèerni zabavni program

 

 

 

- Po Sloveniji

- UL FŠ

-  KMŠ

 

19. 6. 2009

Petek

 

- 10:00-20:00: treningi in tekmovanja (èetrtfinale)  

 

- ob 9h, 13h, 16h: predstavitev UL

- ob 10h, 14h, 17h: turistièni ogled Ljubljane

- ob 13h, 17h, 15h: obisk ŠOU v Ljubljani

- ob 19:00: sprejem predstavnikov ekip pri ¾upanu Ljubljane

 

- 20:30 veèerni zabavni program

 

- Dvorane

- Rektorat

- Prešernov trg

- Kersnikova 4

- Mestna hiša

 

- KMŠ

20. 6. 2009

Sobota

 

- 10:00-20:00: treningi in tekmovanja (polfinale)  

- ob 9h, 13h, 16h: predstavitev UL

- ob 10h, 14h, 17h: turistièni ogled Ljubljane

- ob 13h, 17h, 15h: obisk ŠOU v Ljubljani

- 20:30 veèerni zabavni program

 

- Dvorane

- Rektorat

- Prešernov trg

- Kersnikova 4

- KMŠ

21. 6. 2009

Nedelja

- 10:00-14:00: treningi in tekmovanja   

- ob 9:00: predstavitev UL

- ob 10:00: turistièni ogled Ljubljane

- ob 13:00: obisk ŠOU v Ljubljani

- 14:00-16:00 finale ¾enske

- 16:00-18:00 finale  moški

- 18:00-19:00 zakljuèna slovesnost

- 20:30 zakljuèno zabavno dru¾enje

-  Dvorane

-  Rektorat

- Prešernov trg

- Kersnikova 4

- Kodeljevo

- Kodeljevo

- Kodeljevo

- KMŠ

22. 6. 2009

Ponedeljek


- odhodi

 Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.