20 let K4

Pridru¾ujemo se èestitkam za 20. rojstni dan priljubljenega ljubljanskega kluba K4

K4 20 LET – od 19. do 23. maja!
IZ PRETEKLOSTI V PRIHODNOST

Klub K4 bo s posebnim klubskim festivalom od 19. do 23. maja obele¾il 20. rojstni dan tega ljubljanskega glasbenega in urbanega zbirališèa, ki je svoje duri prviè uradno odprlo 25. maja 1989. Na to našo "klet" smo lahko upravièeno ponosni, saj je starejša celo od tako razvpitih klubov, kot sta Ministry of Sound v Londonu in Tresor v Berlinu.

Pester program, ki bo zaznamoval okrogli jubilej, je zastavljen kot glasbeno – vizualni preplet preteklosti in prihodnosti, saj vpliva tistega, kar je ¾e bilo, na to, kar še pride, ni mogoèe zanikati na nobenem podroèju ¾ivljenja. Še posebej je za današnje ustvarjanje, pa naj bo glasbeno ali vizualno, znaèilno jemanje elementov iz preteklosti, bodisi tistih najboljših, ki so ¾e pozabljeni, bodisi takšnih, ki v svojem èasu sploh niso prišli do širše veljave. Z novimi digitalnimi tehnologijami, sve¾im pogledom, predelavami, recikliranjem, cut&paste pristopi ter vse veèjo ¾anrsko sprošèenostjo, v kateri se punk brez pomislekov meša z electrom, rock z breakbeatom ali techno z drum’n'bassom, nastajajo povsem novi koncepti in naloga Kluba K4 je vedno bila in vedno bo, da jih raziskuje in predstavlja domaèi javnosti, še preden se jih polasti trg in se prelijejo v "pop" vode.

Iz preteklosti v prihodnost se bomo torej sprehajali vseh pet dni. Zaènemo v torek, 19. maja, ob 20. uri s posvetilom kitaram, ki so bile najmoènejše glasbeno oro¾je v prvi polovici obstoja Kluba K4, v dobi vladavine elektronske glasbe pa se v novi preobleki z velikim pokom ponovno vraèajo na klubska plesišèa. O pojavu bo voditelj Miha Šalehar kramljal z novinajem, glasbenim kritikom in avtorjem knjige Kitare na plesišèu Miroslavom Akrapoviæem, povratek zvokov kitarskih strun in njihovo mešanje z drugimi glasbenimi ¾anri, ki ga bo sreviral DJ teoP, pa bomo na lastnih telesih in v ušesih do¾iveli na afterpartiju ob 22. uri.

Glasbeni program srede in èetrtka, 20. in 21. maja, nas bo popeljal v, grobo ocenjeno, drugo polovico obdobja Kluba K4, moèno zaznamovanega z elektronsko glasbo. V sredo se ob 22. uri z veèerom BACK TO TECHNODROM vraèamo v 90. leta s èlovekom, ki je oral ledino elektroniki tostran Alp. Aldo Ivanèiè je nesporna legenda in brez njega K4 ne bi bil K4, slovenska klubska in elektronska scena pa bi se br¾kone razvijali povsem drugaèe, vsekakor pa bistveno poèasneje. V èetrtek, prav tako ob 22. uri, pa se na glavo vr¾emo neposredno v svetlo prihodnost slovenske elektronske glasbe. Zakaj svetlo? Klub K4 je letos ¾e drugiè izpeljal projekt K4 Format 09, katerega namen je izdaja kompilacije elektronske glasbe mladih in sve¾ih producentov in jim tako ponuditi platformo za predstavitev domaèi in tuji javnosti. Letos je na nateèaj prispelo neverjetnih 110 del 56 razlièni avtorjev, kar je nedvomen dokaz, da je domaèa scena produkcijsko tik pred ekplozijo. Na kompilacijo se je uvrstilo 20 komadov, veèina (natanèneje 15) njihovih avtorjev pa se bo z ¾ivimi nastopi in DJ seti predstavila v èetrtek, 21. maja.

Tudi z vizualnega stališèa bo sreda namenjena rahli nostalgiji, èetrtek pa pogumnemu pogledu naprej. V sredo bo namreè v galeriji Kapelica ob 20. uri otvoritev pregledne fotografske razstave vseh 20. let zgodovine kluba z naslovom K4 v K4 / 1989 – 2009, ki jo bo uredil priznani fotograf, dolgoletni sodelavec Mladine Miha Fras. V èetrtek pa bo predstavitev mladih glasbenikov na stehan kluba spremljala razstava A DESIGNERS VIEW, na kateri se bo z deli v razliènih tehnikah predstavila èetica mladih vizualnih ustvarjalcev, ki s svojim delom pomembno sooblikujejo podobo Kluba K4 in hkrati sodobni glasbi dajejo otipljivo, sve¾o in soèno podobo.

Èe bo prve dni poudarek na domaèih ustvarjalcih, se nam v petek in soboto, 22. in 23. maja, obetajo vrhunski nastopi tujih gostov, a seveda še vedno v skladu s konceptom iz preteklosti v prihodnost. V petek ob 23. uri se priène veèer MUSIK SOLDATEN z nekdanjim èlanom skupine Kraftwerk Wolfgangom Flürom, èlovekom, ki je na sceni od leta 1972, ki je s svojimi tehniènimi inovacijami pravi pionir elektronske glasbe in ki definitivno ni obtièal v moèvirju stare slave, temveè ob izvrstnih odzivih vse veè nastopa kot DJ, ki se ¾anrsko umešèa predvsem v tech-house in elektro. V soboto pa se za to sezono zakljuèuje ena najbolj priljubljenih serij veèerov v Klubu K4 – LICK.WEED GROOVES, ki bo gostila bristolskega starosto DJ Krusta, ki zgodovino drum’n'bass glasbe piše ¾e dve desetletji in ki je brez dvoma pravi mo¾ za zakljuèek resnièno bogate bere drum’n'bassa v letošnji sezoni. Na malem flooru bo medtem futuristièno, saj bo nastopil mladi Avstrijec Dorian Concept, mojster klaviatur, katerega virtuozni ¾ivi nastopi ter samosvoja glasbena mešanica elektronike, jazza in glitch hopa navdušujeta vse od BBCjeve avtoritete Gilles Petersona naprej.

Vstopnine: od 0 do 12 EUR
Veè informacij: http://www.klubk4.org

 
Veè o samem programu pa lahko preberete v naši Infosceni.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.