12 naravnih zakonitosti za uspeh

Vabljeni na 2. izobra¾evanje v sklopu AkademYe

Predavatelja: Bla¾ Suhaè, Polona Renko
Kje: Tehnološki park Ljubljana , stavba B, pritlièje
Kdaj: 6. december 2010 ob 17. uri
Trajanje izobra¾evanja: 2,5 h

Ste v sozvoèju s seboj in svojo okolico? Imate dovolj razvite socialne kompetence?

Spoznajte 12 NARAVNIH ZAKONITOSTI za USPEH in za¾ivite sreèno in uspešno ¾ivljenje!

Komu je namenjeno:

- vsem mladim, predstavnikom generacije Y
- vsem, ki ¾elite sreènejše in uspešnejše ¾ivljenje
- vsem, ki niste v sozvoèju s seboj in svojo okolico
- vsem, ki ¾elite izvedeti veè o socialnih kompetencah

Kaj boste pridobili:

- prejeli strokovno znanje od vrhunskih strokovnjakov,
- osvojili znanja, s katerimi boste v prednosti pred drugimi,
- pripravljeni za napredovanje v ¾ivljenju,
- razširili svoja obzorja,
- se dru¾ili in spoznali nove ljudi.

Kaj še?

- Prvi trije prijavljeni dobite knji¾no nagrado.
- Vsi udele¾enci dobite povzetek predavanja.
- Mo¾nost brezplaènega dostopa do interne knji¾nice Zavoda Ypsilon.
- Ob udele¾bi na vseh izobra¾evanjih dobite potrdilo o opravljenem izobra¾evanju AkademYe.
- Mo¾nost udele¾be na Ypsilon dogodku tudi za tiste, ki še niste èlani Y.
- Na vsakem izobra¾evanju bomo izbrali enega udele¾enca, ki mu bo strokovna ekipa podjetja Mojedelo.com zagotovila pomoè pri iskanju zaposlitve.

Vsebina izobra¾evanja in delavnice:
•    predstavitev 12 NARAVNIH ZAKONITOSTI za USPEH
•    preizkušanje te metode v praksi (delavnica)

Veè o vsebini:

®iveti sreèno ¾ivljenje in dosegati številne uspehe na svoji zasebni in poklicni poti je velik izziv. Ni dovolj le, da se stalno strokovno izpopolnjujemo in osebnostno rastemo, paè pa tudi to, da ¾ivimo skladno s seboj in s svojo okolico. Za skladno ¾ivljenje s seboj moramo dobro poznati sami sebe. Poznati moramo svoje vrednote, ¾elje in cilje, predvsem pa dobro vedeti, kako delujejo naši miselni procesi. Za skladno ¾ivljenje s svojo okolico pa moramo znati uèinkovito komunicirati z drugimi ljudmi in poiskati naèine, kako si lahko s svojim delovanjem medsebojno koristimo. Med raziskovanjem èlovekovih prirojenih instinktov, nenapisanih dru¾benih pravil in preko 800 publikacij s podroèja uspeha in sreèe je avstrijski pisatelj, govornik in coach Eric Adler odkril 12 naravnih zakonitosti, ki nam, èe jih znamo uporabiti, omogoèajo, da za vselej za¾ivimo sreèno in uspešno ¾ivljenje. Eric Adler v Sloveniji tesno sodeluje z inštitutom SLED, ki se ukvarja z izobra¾evanjem, treningi in coachingi osebnosti po metodologiji Adler Social Coaching. Na predavanju in delavnici vam bosta sodelavca inštituta Bla¾ Suhaè in Polona Renko predstavila 12 naravnih zakonitosti, njihovo uporabo pa boste imeli prilo¾nost preizkusiti tudi v praksi.

Cilj izobra¾evanja:
Spoznati udele¾ence z 12 NARAVNIMI ZAKONITOSTMI za USPEH, s pomoèjo katerih lahko izboljšajo svoje ¾ivljenje.

O predavateljih:

Mag. Bla¾ Suhaè je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, del študija pa je opravljal tudi na presti¾ni tehnièni šoli École nationale supérieure d’arts et métiers v Clunyju v Franciji. Svojo poklicno pot je zaèel kot mladi raziskovalec na Fakulteti za strojništvo, kjer se je ukvarjal s podroèjem diagnosticiranja stanja tehniènih sistemov in iz tega podroèja tudi magistriral. Leta 2007 je skupaj s svojo dru¾ino ustanovil podjetje ABMSS z vizijo poveèati skladnost poslovanja  gospodarskih dru¾b. Leto kasneje je sodeloval pri ustanovitvi svetovalne in revizijske dru¾be ITAD, kjer deluje veè izkušenih projektnih vodij in revizorjev s podroèja informacijskih tehnologij. Leta 2009 je ustanovil Zavod SLED in pridobil mednarodno priznano licenco Adler Social Coaching. Kot strokovni svetovalec, projektni vodja in trener socialnih kompetenc po metodologiji Adler Social Coaching sodeluje številnimi posamezniki in podjetji.

Polona Renko je magistrica znanosti iz ekonomskih ved z opravljeno MBA diplomo in s 14 letnimi izkušnjami iz vodenja mednarodnih timov (Prodaja, Marketing in Business Support). Prav tako dolgoletne izkušnje izkazuje kot èlanica  mednarodnega Sales Force Excellence tima in management committija. Kariero je prièela leta 1997 v privatnem farmacevtskem podjetju z zastopstvom za podjetje Teva in Servier. Po letu dni je prevzela vodenje prodaje in marketinga na trgih Slovenije in Hrvaške. Leta 2000 se je prikljuèila švedskemu svetovalnemu podjetju Mercuri International, kjer je delovala kot svetovalka, posebej odgovorna za razvoj trga in prodaje farmacevtskim podjetjem. Delovala je kot trenerka, produkta in projektna managerka, skrbela za izvedbo najrazliènejših programov. Leta 2003 je prevzela vodenje prodaje v farmacevtskem podjetju Aventis Pharma, bila odgovorna za postavitev nove prodajne organizacije v okviru zdru¾itve Aventis Pharme s Sanofi Synthelabom. Avgusta 2009 je prevzela vodenje podjetja Vertis d.o.o., ki se ukvarja s poslovno informatiko. Polona je tudi solastnica podjetja. Ukvarja se tudi s svetovanjem s podroèja prodaje, tr¾enjem in coachingom po metodi Adler Social Coaching.

Investicija v znanje in prijava:

Ker ¾elimo èim veè mladim omogoèiti kvalitetno nalo¾bo v svoje znanje, smo za vas smo pripravili posebej ugodno ceno**: 90 €  (10 € za èlane Y )

Zaradi zagotavljanja kvalitetnega izobra¾evanja je število mest omejeno, zato pohitite s svojo prijavo! Prvi trije prijavljeni dobite še BREZPLAÈNO KNJIGO!

Prijave preko e-pošte: info@ypsilon.si ali preko telefona: 051 600 340.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.